Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:164 (1997-98)
Innlevert: 30.04.1998
Sendt: 04.05.1998
Besvart: 11.05.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Det foreligger faste retningslinjer for elevers rett til fri skoleskyss, men mange foreldre og elever føler utrygghet i forhold til måten skyssen foregår på. Elever som hjemme er opplært til å feste setebeltene før kjøring, opplever på skolebussen at der ikke engang er et sete å sitte på. Mange skolebusser transporterer elever på smale og svingete veier, og ofte har de aktuelle veistrekninger 80 km fartsgrense.
Hva vil Statsråden gjøre for å sikre at elevene får tryggere skyssforhold?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: «Jeg er oppmerksom på den problemstillingen du tar opp, og som kjent har det i den senere tid, og særlig i forbindelse med skolestart for 6-åringer, blitt fokusert på sikkerhet for barn på skoleveg. Som deg, er jeg opptatt av at skolebarn skal kunne ferdes sikrest mulig på vegen til og fra skolen, både når de går og når de transporteres med buss.

For så vidt gjelder skolebarntransport, er praktisk gjennomføring imidlertid primært et fylkeskommunalt ansvar. Staten fastsetter gjennom lov- og forskriftsverket kun et minimumsnivå for standard på skoleskyss.

Av praktiske og økonomiske hensyn integreres skolebarntransport ofte i det vanlige rutetilbudet, og disse barna omfattes dermed også av gjeldende regler for antall sitte-/ståplasser.

Ved full utnyttelse av bussens totale passasjerkapasitet vil skolebarn kunne bli henvist til ståplasser. Fylkeskommunene/kommunene kan imidlertid etablere egne skolebarntransporter slik at barna får sitteplass.

Med hensyn til bruk av setebelter i buss, kan jeg opplyse om at det i EU pågår et arbeid i forhold til dette. Om, og eventuelt i hvilken utstrekning krav om bruk av setebelter vil bli gjort gjeldende i skolebarntransport, er imidlertid i dag uvisst. Dette vil bl.a. kunne avhenge av hvilken type buss som benyttes, og om transporten foregår i eller utenfor tettbygd strøk. Jeg følger dette arbeidet tett.

For å se nærmere på omfanget av bruk av ståplasser for skolebarn, og hvorvidt det er ulykker i forbindelse med skolebarntransport i buss, gjennomfører SINTEF nå et forskningsprosjekt for Samferdselsdepartementet. Forskningsprosjektet er i en sluttfase, og departementet vil bl.a. på bakgrunn av resultatene fra prosjektet vurdere behovet for tiltak på området.»