Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:165 (1997-98)
Innlevert: 04.05.1998
Sendt: 05.05.1998
Besvart: 12.05.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Rogaland Trafikkselskap AS har tilbudt staten å betjene sambandet Stavanger - Tau med MF «Østfold» og MF «Stavanger» i en tiårsperiode, eller eventuelt fram til Høgsfjordprosjektet er gjennomført, uten kostnadsøkning for staten. Vegdirektoratet har sagt nei til tilbudet. Hva er samferdselsministerens vurdering av saken?

Begrunnelse

Rogaland Trafikkselskap AS har sikret seg MF «Østfold» til en gunstig pris spesielt med tanke på å kunne tilby ferja brukt i sambandet Stavanger - Tau. Ved å sette inn MF «Østfold» som erstatning for MF «Strand» i dette sambandet, vil det øke kapasiteten med 100 personbilenheter. Rogaland Trafikkselskap har i denne sammenheng utformet et tilbud overfor Statens Vegvesen som ikke innebærer økte kostnader ved kapasitetsøkningen.

En slik løsning vil innebære et forbedret tilbud for de som trafikkerer sambandet. Likevel har Vegdirektoratet sagt nei til tilbudet.

Det er av interesse å vite hvordan samferdselsministeren vurderer denne saken.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Etter mitt kjennskap til saken har Rogaland Trafikkselskap AS kjøpt MF Østfold på egen regning og risiko og således ikke relatert kjøpet til riksvegferjedriften. Av denne grunn ble heller ikke Vegdirektoratet informert om kjøpet.

Vegdirektoratet har vurdert et tilbud fra ferjeselskapet om å benytte MF Østfold i riksvegsambandet Stavanger - Tau før ferjen ble kjøpt og et tilbud etterpå. Begge tilbudene ble avslått.

Begrunnelsen for avslagene er primært økte driftskostnader, formelle forhold bl.a. tilknyttet til hovedavtalen, ferjetypens manglende tilpassing til standard for ferjeleier og at kapasitetstilbudet i sambandet er ansett som tilfredsstillende med eksisterende ferjemateriell. Innsetting av MF Østfold i stedet for MF Strand krever bl.a. en økning i årlige tilskudd på mellom 5 og 11 mill. kr sammenliknet med dagens drift i sambandet i henhold til Vegdirektoratets beregninger. Hvor stor økningen blir avhenger av hvilket driftsalternativ som vurderes.Selskapet har også i sitt tilbud tatt forbehold om ytterligere merkostnader. Selskapets tilbud forutsetter i tillegg at selskapet får samtykke til å trekke ut to av sine riksvegferjer fra inngått hovedavtale til nedskrevet verdi. Tilbudet er videre basert på at sambandet Stavanger - Tau i tilbudsperioden skal drives på eget avtalegrunnlag uten mulighet for kryssubsidiering med øvrig riksvegferjedrift selskapet driver i samsvar med hovedavtalen med staten.

Etter hovedavtalen nedskrives ferjer i takt med nedbetaling av lån og ikke basert på den teknisk økonomiske levealder for ferjen. Hovedavtalen har derfor bestemmelser om behandling av de merverdier som derved skapes ved salg av ferjer. Vegdirektoratet har i dette tilfelle anslått at tilbudet fra selskapet på lang sikt kan innebære en verdioverføring til selskapet på mellom 30 - 45 mill. kr.

Vegdirektoratet har regnet med at sambandet Stavanger - Tau med dagens drift isolert sett på sikt kan gi et overskudd som ved fortsatt kryssubsidiering kan redusere behovet for tilskudd til selskapets øvrige riksvegferjesamband. Utover økt tilskuddsbehov i sambandet vil tilbudet således også gi vesentlige økonomiske tap i den samlede riksvegferjedriften på sikt sammenliknet med dagens drift av sambandet. En aksept av tilbudet vil være et brudd med det etablerte styringssystemet i landets riksvegferjedrift og representere en favorisering av dette selskapet uten at dette i tilfelle skjer i konkurranse med andre tilbydere. Sett fra transportbrukernes side representerer tilbudet en viss kapasitetsøkning sammenliknet med dagens drift. Sambandet Stavanger-Tau tilfredsstiller i dag standardkravene i riksvegferjedriften i motsetning til flere andre samband.

På bakgrunn av de opplysningene jeg har, er det vanskelig å se at det er grunnlag for meg å innta et annet standpunkt i saken enn hva Vegdirektoratet har gjort.