Skriftlig spørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:168 (1997-98)
Innlevert: 07.05.1998
Sendt: 08.05.1998
Besvart: 12.05.1998 av finansminister Gudmund Restad

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Det er i den senere tid fremkommet skattemessig forskjellsbehandling m.h.t. arbeidsgiveres fradragsrett for pensjonsutgifter der virksomheter med kommunalt avtalte pensjonsordninger ikke gir rett til fradrag.Mener finansministeren at forskjellsbehandlingen er tilsiktet, og vil finansministeren være innstilt på å snarlig iverksette regler som også gir virksomheter med kommunal pensjonsordning fradragsrett for pensjonsutgifter?

Begrunnelse

Både staten og kommunene har de senere år fristilt en rekke virksomheter.
Det skjer i dag en skattemessig forskjellsbehandlig mht. arbeidsgivers fradragsrett for pensjonsutgifter der virksomheter med kommunalt avtalte pensjonsordninger ikke gis rett til fradrag, mens det for virksomheter som har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse og private tjenestepensjoner (TPES) gis fradragsrett.
Forskjellsbehandlingen synes å være begrunnet i at kommunesektoren har en pensjonsordning som er avtalefestet, mens Statens Pensjonskasse og TPES er lovfestet. Det er imidlertid sterke likhetstrekk når det gjelder utformingen av pensjonsordningene.
Det vises til at virksomheter som er heleid av det offentlige, dvs. i praksis kraftforetak eiet av en eller flere kommuner/ fylkeskommuner, er gitt dispensasjon slik at disse får fradrag for pensjonsutgifter. Dette er gitt i påvente av ny lov om foretakspensjon, som forventes innført i år 2000. Fram til dette tidspunktet kan det for en rekke andre kommunale virksomheter være lønnsomt å foreta rene skattemessige tilpasninger som følge av forskjellsbehandlingen.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Skatteloven § 44 første ledd bokstav a gir kun hjemmel til fradragsrett for omkostninger til sikring av pensjoner når de er pålagt i eller i henhold til lov, eller en privat tjenestepensjonsordning etter skatteloven (TPES).

Medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning er ikke pålagt i lov, men følger av tariffavtale. De kommunale tjenestepensjonsordninger oppfyller heller ikke kravet til å være tjenestepensjonsordninger etter skatteloven (TPES), fordi de kommunale ordningene gir mer liberale ytelser enn det som kan avtales innenfor TPES. På denne bakgrunn foreligger det ikke fradragsrett for tilskudd til ordningene etter gjeldende regler. Det er imidlertid gitt dispensasjon for kommunalt heleide kraftforetak, slik at disse har fradragsrett på midlertidig basis.2.

Det er særlig tre avvikende forhold som innebærer at slike pensjonsordninger faller utenfor TPES:

- Kommunale ordninger gir medlemmene anledning til å benytte 85-årsregelen, som innebærer at pensjonsberettigede kan fratre med pensjon tre år før aldersgrensen dersom summen av tjenestetid og alder er minst 85 år.

- I de kommunale ordninger er det for mange yrkesgrupper fastsatt særaldersgrense på 65 år (som ikke følger av TPES-ordningen).

- Det foreligger en overføringsavtale mellom Statens Pensjonskasse og kommunale pensjonsordninger. Dette innebærer at pensjonsberettigede får pensjon fra siste arbeidsgiver på grunnlag av samlet tjenestetid i statlig og kommunal virksomhet.

Fradragsrett for arbeidsgivers tilskudd til kommunale pensjonsordninger har inntil nylig ikke vært noen aktuell problemstilling fordi kommunal virksomhet tradisjonelt ikke har vært skattepliktig. Gjennom de senere år er det vedtatt og gjennomført en stadig økende utskillelse og etablering av kommunale aktiviteter som selvstendige juridiske enheter, i første rekke som aksjeselskaper, slik at flere offentlige foretak har kommet i skatteposisjon. Særlig gjelder dette kommunalt eide kraftforetak, som følge av skatteendringen for kraftsektoren fra 1997.

3.

Å innrømme skattefavorisering for pensjonsordninger gjør det naturlig for myndighetene å stille visse krav til de aktuelle pensjonsordningene. Det er dette som reguleres av TPES-regelverket. Blant annet er det et krav at aldersgrensen for pensjonering skal være 67 år, med visse unntak for spesielt krevende yrker. Etter mitt syn er det nødvendig å holde fast på allmenne vilkår som forutsetning for skattefavorisering.

TPES-regelverket er under revidering. Finansdepartementet oppnevnte 14. februar 1996 et utvalg til å utrede reguleringen av private tjenestepensjonsordninger med rett til inntektsfradrag etter skatteloven. Utvalget avga sin utredning til Finansdepartementet 20. februar 1998. Utredningen er publisert som NOU 1998:1 Utkast til lov om foretakspensjon, og ble 27. februar 1998 sendt på en bred høring med høringsfrist

2. juni 1998. Etter at høringsfristen er over, vil Finansdepartementet utarbeide en proposisjon med forslag til ny lov om foretakspensjon.De aktuelle vurderinger som må foretas i forbindelse med problemstillingen i kommunal foretakssektor, bør etter min vurdering tas opp i en bredere pensjonspolitisk ramme. Spørsmålet om fradragsrett for pensjonsordninger i kommunalt eide foretak vil bli tatt opp i den nevnte proposisjonen med forslag til ny lov om foretakspensjon.

4.

Den midlertidige dispensasjon som er gitt for offentlig heleide kraftforetak, har sin bakgrunn i den spesielle skattemessige situasjon som oppstod for slike foretak etter omleggingen av beskatningen innen kraftsektoren som ble gjennomført med virkning fra og med inntektsåret 1997.

Ved utarbeidelsen av proposisjonen med forslag til ny lov om foretakspensjon, vil departementet gjennomgå de generelle pensjoneringsprinsippene som ligger i bunnen for fradragsretten for tjenestepensjonsordninger etter skatteloven. En vil i denne forbindelse vurdere vilkårene for fradragsrett også i forhold til ulike typer offentlig eide foretak. Det må vurderes mest mulig likebehandling innenfor offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor.