Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:172 (1997-98)
Innlevert: 08.05.1998
Sendt: 08.05.1998
Besvart: 14.05.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): En del påbegynte veiprosjekter er ikke fullført på grunn av mangel på langsiktig planlegging og fullfinansiering. Som eksempel kan nevnes E 134 (Hegstad-Kongsberg) og Dalsfjordprosjektet. Dyre veiprosjekter som ikke blir fullført er særdeles dårlig samfunnsøkonomi. Kjenner Samferdselsministeren til flere lignende tilfeller? Hva vil Samferdselsministeren gjøre for at ovennevnte prosjekter blir ferdigstilt?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Etter mitt syn er det ikke riktig å si at Ev 134 Hegstad - Kongsberg er et prosjekt som er påbegynt og ikke fullført. Prosjektet Ev 134 Torespæren - Hegstad ble tatt opp til bevilgning i 1995 etter vedtatt reguleringsplan fra 1993. I følge denne planen skulle Ev 134 føres fram til parselldele på Hegstad hvor ny veg skulle koples på eksisterende veg ved Fiskumsletta. Ved behandlingen av kommunedelplanen for videreføring av Ev 134 fra Hegstad mot Kongsberg ble imidlertid forutsetningene for prosjektet endret ved at Øvre Eiker kommune gikk inn for å sløyfe nedføringen til Hegstad. En midlertidig tilkopling ved Hegstad til 15 mill kr vil være nyttig, ikke minst ved at beboerne langs eksisterende veg avlastes for trafikk på et tidligere tidspunkt. Det er imidlertidig ikke fattet noe vedtak om at prosjektet ikke skal fullføres.

For øvrig vil jeg komme tilbake til Ev 134 i en samleproposisjon som fremmes for Stortinget 15. mai.

Dalsfjordprosjektet i Sogn og Fjordane ble utredet nærmere i forbindelse med St meld nr 37 (1996-97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007. Prosjektet ble ikke prioritert i den sammenheng. Prosjektet inngår i det “øvrige riksvegnettet”, og en videreføring vil derfor i stor grad være avhengig av lokale prioriteringer.

Bortsett fra Dalsfjordprosjektet kjenner jeg ikke til andre prosjekt som etter oppstart ikke har blitt fullført.

På slutten av forrige vegplanperiode vedtok Stortinget oppstart av så mange nye prosjekt at det ikke lar seg gjøre å opprettholde rasjonell anleggsdrift på alle prosjektene innenfor de økonomiske rammer i St meld nr 37 (1996-97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007. For å sikre mest mulig rasjonell anleggsdrift på allerede igangsatte prosjekter er det derfor i liten grad vedtatt oppstart av nye prosjekter i 1998.