Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:173 (1997-98)
Innlevert: 08.05.1998
Sendt: 11.05.1998
Besvart: 18.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): I spørretimen 11.februar tok jeg opp med Statsråden situasjonen for elever som tar et godkjent fireårig løp i den offentlige videregående skolen. Disse har i dag ikke rett på borteboerstipend, i motsetning til elever som tar et fjerde år på folkehøyskole. Statsråden Lilletun var enig i at de burde få borteboerstipend, men trengte mere tid på saken. Hvor står saken nå, hvor mange elever gjelder dette, og hva er de budsjettmessige konsekvensene av en ordning med tilbakevirkende kraft for skoleåret 97/98?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Stipendtildelingen er innrettet slik at borteboere under alderskillet for behovsprøving av støtte etter forsørgernes inntekt kan få et ikke behovsprøvd utdanningsstipend, kalt minstestipend når de må bo borte under utdanningen. Utdanningsstipendet for borteboere over aldersskillet er om lag halvparten så stort. Jeg nevner dette fordi spørsmålet som er stilt kan gi inntrykk av at borteboende elever over aldersskillet ikke i det hele tatt får stipend.

Departementet har nå gjort en første vurdering av spørsmålet om å heve aldersskillet for å kunne gi minstestipend til borteboende elever som tar et opplegg over fire år i videregående opplæring. Som jeg sa i spørretimen, hvor det spesielt var pekt på situasjonen for elever i fireårig idrettsfag, er det viktig å lage løsninger som er rettferdige i forhold til andre elever som bl a av faglige årsaker må bruke flere år.

Departementet har innhentet opplysninger som viser at det kan være ca 30 elever i fjerde år på landslinjene. I tillegg kommer elever i de øvrige idrettslinjer med et opplegg over fire år. Ikke alle skoler med idrettslinjer har organisert den treårige læreplanen over fire års utdanning. Ved enkelte skoler lages individuelle opplegg over fire år. Det eksakte antall elever med slikt opplegg er derfor være vanskelig å gi.

Dersom gruppen på landslinjer kunne sees isolert, ville det ikke være problematisk å ha særregler for disse. Men jeg har funnet det vanskelig å gjøre unntak bare for dem som går på landslinjene i idrett siden det er flere grupper som kan berøres av problemstillingen. Også elever som har tilrettelagt opplæring og som kan gå i opp til fem år og andre som av forskjellige grunner, f eks på grunn av sykdom er i videregående opplæring som 19 åringer bør vurderes i denne sammenheng. Som kjent gjelder retten til videregående opplæring i fire år. Vedtaket under behandlingen av St meld nr 14 (1993-94) om at søkere under 20 år, som ikke hadde hatt støtte til tre år i videregående opplæring, skal regnes som under aldersskillet dersom de tar utdanning på VKII-nivå, gjaldt nettopp elever i situasjonen nevnt foran.Jeg viser i denne sammenheng til forslag fra Senterpartiet og Kristelig Folkeparti under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 1997. Forslaget lød:

"Stortinget ber Regjeringen om å tildele utdanningsstøtte etter reglene for søkere under aldersskillet til elever som tar et 4. år i videregående opplæring fra skoleåret 1997/98, slik Regjeringen gikk inn for i St. meld. Nr. 14 (1993-94). Her heter det: "- at det kan tildeles støtte til videregående opplæring i maksimalt 4 år". Dette fikk Stortingets tilslutning i Innst. S. Nr 101 (1993-94) der det heter: "Komiteens flertall, alle unntatt Fremskrittspartiet, slutter seg derfor til at det til videregående opplæring kan tildeles støtte i inntil 4 år, og at det bør åpnes for unntak for fagutdanning hvor studietiden er lengre". Stortinget bevilger 39 mill kroner til dette formål."

Forslaget ble nedstemt med 93 stemmer mot og 52 stemmer for.

Kostnadene ved å heve aldersskillet for de aktuelle elevgrupper vil altså være betydelige. Både kostnader og konsekvenser ved å gjøre unntak for enkeltgrupper må utredes nærmere. Jeg har derfor ikke funnet å kunne fremme forslag nå om endring som gir mulighet for minstestipend bare til elevene i fjerde år av landslinjer i idrett.