Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:189 (1997-98)
Innlevert: 25.05.1998
Sendt: 25.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): Vil Justisministeren legge frem den lovede Stortingsproposisjonen om lotterier og lotteritilsyn i løpet av vårsesjonen?

Begrunnelse

I forbindelse med interpellasjon fra undertegnede den 22. januar 1998 om praktiseringen av lotteriloven uttalte justisministeren:
«Regjeringen tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget i vårsesjonen om opprettelse av et statlig lotteritilsyn og øvrige nødvendige endringer i lotteriloven. Proposisjonen vil skissere rammevilkår for de ulike lotteriformer og tiltak med sikte på å oppnå en rettferdig fordeling av organisasjonenes andeler i lotterimarkedet.»

Som Justisministeren sikkert er klar over er det snakk om viktige inntekter for frivillig og humanitært arbeid. Derfor er det viktig å sikre en rask avklaring av rammevilkårene for organisasjoner som baserer sine inntekter på lotteridrift.

Justisministeren sa at dette arbeidet ville bli gitt høy prioritet. Dette er jeg enig i, men nå ser det ikke ut som Stortinget rekker å behandle denne saken i vårsesjonen, og det betyr ytterligere utsettelse av denne saken.

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Arbeidet med lovforslaget om opprettelse av et lotteritilsyn og endringer i lotteriloven er gitt høy prioritet, men har tatt noe lengre tid enn forventet. Regjeringen tar sikte på å fremme den varslede odelstingsproposisjonen i løpet av kort tid, men jeg kan ikke love at det vil skje i løpet av vårsesjonen.

Jeg viser for øvrig til den varslede tilleggsmeldingen til stortingsmelding nr 27 om statens forhold til frivillige organisasjoner. I denne meldingen vil Regjeringen skissere ulike tiltak som kan bidra til å gi organisasjonene bedre rammevilkår. Meldingen ventes fremlagt av Regjeringen i nær fremtid..