Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:190 (1997-98)
Innlevert: 25.05.1998
Sendt: 25.05.1998
Besvart: 29.05.1998 av kulturminister Anne Enger

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): NRK arbeider med en organisasjonsmodell for den nye Nyhets- og distriktsdivisjonen. En sannsynlig modell innebærer at en programsjef på Marienlyst får et overordna redaksjonelt ansvar for distriktskontorene. Flere Distriktsprogramråd og NRK-medarbeidere frykter at dette vil føre til en ensretting og svekking av NRKs distriktsprogramprofil. Organiseringa er i så fall et politisk spørsmål. Vil Kulturministeren engasjere seg for å sikre at distriktskontorenes stilling ikke svekkes ved omorganiseringa?

Begrunnelse

De 17 distriktskontorene har i dag distriktssjefer med redaktøransvar for de lokale og regionale sendingene, og med ansvar for styring med sendingenes profil, ansatte og øvrige ressurser. Distriktskontorene er viktige i lokal nyhetsformidling og som formidlere av lokal kultur og identitet. De drives forskjellig og gjenspeiler at mangfoldet er stort rundt i det ganske land. Allsidighet og egenart er viktig for distriktskontorenes oppslutning, og dermed for at de fortsatt skal være en ryggraden i NRK. Distriktskontor med en fri stilling innenfor NRKs rammer, og som formidler lokalnyheter og lokal kultur er med på å styrke folks lokale forankring, og er dermed både et kulturpolitisk og et distriktpolitisk virkemiddel.
Den foreslåtte modellen (modell A) med en programsjef på Marienlyst, har kimen til sentralisering i seg. Programsjefen kan fatte overordnede beslutninger som fører til ensretting av distriktskontorene. Eller som en NRK-medarbeider uttaler til Nationen: «En sentral programsjef må nødvendigvis se verden fra Marienlyst, og vil naturlig nok ha en annen prioritering av nyhetsbildet enn en distriktssjef lokalt vil ha.» Organiseringa av NRKs distriktskontor blir derfor ikke bare et teknisk spørsmål for et AS, men et politisk.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Ved behandlingen av Ot prp nr 69 for 1994-95, jf Innst O nr 16 for 1995-1996, vedtok Stortinget i desember 1995 å omorganisere stiftelsen Norsk rikskringkasting til aksjeselskap. Aksjelovens bestemmelser får derfor betydning for forhold som vedrører Norsk rikskringkasting.

Aksjelovens § 6-12 har bestemmelser om styrets oppgaver. I 1. ledd heter det:

»(1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.»

Etter aksjeloven hører altså organiseringen av Norsk rikskringkastings Nyhets- og distriktsdivisjon inn under styrets ansvarsområde. Etter vedtektenes § 9 skal NRKs styre forelegge for generalforsamlingen alle saker som antas å være av vesentlig, prinsipiell, politisk eller samfunnsmessig betydning. Det er altså styrets ansvar å vurdere om saken er av en slik art at den må forelegges for generalforsamlingen før styret treffer sitt endelige vedtak.

Saken er ikke ferdigbehandlet i NRKs styrende organer. Det er med andre ord ikke fattet noen endelig avgjørelse om organiseringen av den nye divisjonen.

På dette grunnlag mener jeg at det ikke er korrekt å gripe inn i saken.

Jeg har i samsvar med vanlig praksis lagt spørsmålet fram for Norsk rikskringkasting til uttalelse. I uttalelsen heter det blant annet:

»De aktuelle organisasjonsmodellene sikrer distriktssjefenes klare redaktøransvar for lokale sendinger på samme måte som i dag. Samtidig legges det vekt på formålstjenlige styringsprinsipper i en moderne bedrift. Det legges opp til en hensiktsmessig lederstruktur som vil styrke distriktskontorenes daglige kontakt og innflytelse, og det sikrer dermed også muligheten for vekst på distriktskontorene.

Distriktskontorenes spesielle behov og det lokale redaktøransvar er spesielt behandlet i den innstilling distrikts- og nyhetsdirektøren presenterer for kringkastingssjefen vedrørende intern organisering.»

Jeg legger til grunn at NRKs endelige valg av organisasjonsmodell må ivareta disse hensyn.

For øvrig kan jeg opplyse at regjeringens syn på disse spørsmål er omtalt i Voksenåsenerklæringen, der det bl.a. heter:

»For at TV og radio skal opprettholde sine roller som viktige kulturformidlere, bør det legges større vekt på lokale sendinger og produksjon. Tendenser til økt sentralisering av beslutninger og programproduksjon bør motvirkes. NRKs distriktskontorer må videreutvikles som sterke og selvstendige enheter.»