Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:191 (1997-98)
Innlevert: 26.05.1998
Sendt: 27.05.1998
Besvart: 02.06.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Uavhengige konsulenter hevder at Statnett har et betydelig effektiviseringspotensial. Stortinget har tidligere bedt om en gjennomgang av kraftnettstrukturen. Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av hvor effektivt Statnett ivaretar sine oppgaver, samtidig som regionalnettets situasjon og funksjon gjennomgås?

Begrunnelse

Statnetts monopolsituasjon i Norge på nettsiden bør nå gjennomgås av Stortinget. Det samme gjelder driften av regionalnettet. I denne forbindelse viser jeg til Nordkraft AS’s påklage av 13.10.97 på NVEs vedtak av 19.9.97 hvor energikjøpere - gjerne nær kraftkilden - rammes av NVEs omkjøring.

Videre hevdes det fra mange hold at Statnetts monopolsituasjon medfører liten effektivitet - med det resultat at nettleien i Norge kommer opp på et unødvendig høyt nivå. I denne sammenheng viser jeg til situasjonen i Sverige og Finland hvor Statnetts priser kommer dårlig ut til sammenligning.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Fra 1. januar 1997 la NVE om reguleringen av nettselskapene fra avkastningsregulering til inntektsrammeregulering. Det ble innført et generelt effektivitetskrav til alle nettselskaper for å sikre at kundene får del i den løpende produktivitetsveksten som skyldes tekniske og organisatoriske nyvinninger. Effektivitetskravene er innført som årlige reduksjoner i inntektsrammene, og selskapene kan selv beslutte om kravet skal oppfylles gjennom kostnadsreduksjoner eller redusert avkastning.

Fra 1998 ble det innført individuelle effektivitetskrav for distribusjonsnettene basert på resultatene fra sammenlignende effektivitetsanalyser av selskapene. De minst effektive selskapene får en større årlig reduksjon i inntektsrammen enn de mer effektive.

Regional- og sentralnettene, deriblant Statnett SF, har i 1998 kun det generelle kravet, men fra 1999 legger NVE opp til at inntektsrammene også for disse nettselskapene skal reduseres individuelt basert på resultatene fra sammenlignende effektivitetsanalyser.

NVE har ikke hatt tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre effektivitetsanalyser av alle nettnivåer parallelt slik at individuelle krav kunne innføres samtidig for både distribusjons-, regional- og sentralnettene. Effektivitetsanalysene av regional- og sentralnettene er i år prioriterte oppgaver for NVE og resultatene fra disse analysene vil bli gjort gjeldene fra og med 1999.

Representanter for Statnett SF sine kunder fikk i 1997 et konsulentselskap til å utvikle en metode for analyse av effektiviteten i sentralnettet ved blant annet å sammenligne kostnadene i det norske og svenske sentralnettet. Resultatet fra analysene var ikke egnet til å trekke klare konklusjoner om hvilket årlig effektivitetskrav Statnett SF skulle få i forbindelse med fastsettelsen av inntektsrammene. Årsaken var blant annet usikkerhet om bl.a. datakvalitet. Et vesentlig problem var at betydningen av klimatiske og topografiske forskjeller mellom områdene i Norge og Sverige ikke var kartlagt.

NVE har, i forståelse med Statnett SF og representanter fra deres kunder (Statnettkundenes Fellesorganisasjon), besluttet å videreføre analysen fra 1997 slik at effektiviteten til Statnett SF kan beregnes. Metodeutvikling og kartlegging av betydning av klimatiske og topografiske forskjeller er under arbeid, og det er derfor ikke mulig å si noe om hvordan resultatet av analysene vil bli på nåværende tidspunkt. Dersom analysene kan påvise en grad av ineffektivitet i Statnett SF vil det innføres en årlig reduksjon i deres inntektsramme fra og med 1999, samtidig med andre regional- og sentralnettseiere.

Jeg er opptatt av at Statnett driver sin virksomhet effektivt innenfor de rammene foretaket har. Et effektivt drevet sentralnett vil bidra til lavere tariffer for brukerne av nettet i Norge. Departementet følger derfor dette arbeidet som pågår.

Når det gjelder nettstrukturen og regionalnettets situasjon og funksjon er dette tema i klagesakene vedrørende sentralnettets utstrekning. Disse sakene er for tiden til klagebehandling i departementet, og jeg vil av den grunn ikke berøre disse temaene i denne omgang.