Skriftlig spørsmål fra Tore Nordseth (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:193 (1997-98)
Innlevert: 27.05.1998
Sendt: 28.05.1998
Besvart: 05.06.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Tore Nordseth (A)

Spørsmål

Tore Nordseth (A): Ettersom kapasiteten for regionsykehusfunksjonene ved Ullevål sykehus og ved Rikshospitalet er dimensjonert med utgangspunkt i den nåværende regioninndelingen, vil en endring av denne inndelingen trolig måtte få konsekvenser for pasientbruken av disse sykehusene.
Hvordan er reguleringen av disse sykehusenes kapasitet tenkt for å fange opp det nye pasientgrunnlaget utover en nødvendig samordning mellom disse to sykehusene?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Nåværende inndeling av helseregionene på Sør-Østlandet ble fastlagt gjennom Stortingets behandling av St.meld. nr. 57 (1981-82) Om regionhelsetjenesten i helseregion 1 og 2, jfr. Innst. S.nr. 284 (1981-82). Etter dette har kapasiteten ved landsdelens to regionsykehus vært tilpasset slik at Rikshospitalet har ivaretatt ansvaret for ca 1,5 mill innbyggere fra helseregion 2 og Ullevål sykehus har, utover lokal- og sentralsykehusfunksjonene for Oslo, også hatt regionansvar for Hedmark og Oppland (helseregion 1).

I St.meld.nr. 37 (1997-98) Ett sted må grensen gå er innholdet i regionsykehusfunksjonen definert slik:

· pasientbehandling

· fagutvikling

· forskning

· undervisning

· spesialistutdanning

· faglig veiledning til samarbeidende sykehus

Jeg har i meldingen ikke lagt opp til at det på kort sikt skal skje endringer i pasientunderlaget for de to regionsykehusene. Sykehusenes kapasitet i forhold til å behandle regionsykehuspasienter er tilpasset dagens regioninndeling og opptaksområde for de to regionsykehusene i hovedstaden. Det er liten grunn til å endre dette som følge av ny grense mellom de to regionene på Sør-Østlandet.

For regionsykehusene vil derfor endringen i regioninndeling i første omgang ikke bety noe i forhold til de respektive regionsykehusenes ansvar for pasientbehandlingen. De øvrige regionsykehusfunksjonene, dvs forskning, fagutvikling, undervisning osv, ivaretas for den nye helseregion 1 av Ullevål, og for ny region 2 av Rikshospitalet.

Samordnings- og samarbeidsbehovene mellom de to regionsykehusene i Oslo legger jeg opp til å arbeide videre med i en fase 2 så snart Stortinget har behandlet meldingen om regioninndelingen. Innenfor den samlede regionsykehustjenesten er det viktig at Rikshospitalet og Ullevål sykehus gis mulighet og rom for å kunne profilere sin virksomhet på ulike områder. Målsettingen for en sterkere grad av samordning og funksjonsfordeling mellom regionsykehusene er å få til bedre kvalitet og kapasitet i pasientbehandlingen, bedre ressursutnyttelse og unngå at det bygges opp konkurrerende parallelle funksjoner ved begge sykehus som med fordel kan samles til bare ett sted.