Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:194 (1997-98)
Innlevert: 27.05.1998
Sendt: 28.05.1998
Besvart: 05.06.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at Buskerud fylke ikke blir hengende ytterligere etter med hensyn til studieplasser for høyere utdanning?

Begrunnelse

Høyskolen i Buskerud har på basis av tall fra Statens Utdanningskontor tilstandsrapport 1996-97, NOU om økonomi i den statlige høyskolesektoren og St.prp.nr. 1 1997-98, laget en oversikt som måler folketall i forhold til antall studieplasser i det enkelte fylke.
Oversikten viser: Østfold 1,47%, Oslo/Akershus 5,28%, Hedmark 1,94%, Oppland 1,77%, Buskerud 0,78%, Vestfold 1,24%, Telemark 2,55%, Aust- og Vest-Agder 2,39%, Rogaland 2,28%, Hordaland 5,73%, Sogn og Fjordane 2,16%, Møre og Romsdal 1,97%, Sør-Trøndelag 8,89%, Nord-Trøndelag 2,28%, Nordland 2,08%, Troms 5,94% og Finnmark 2,72%.

Oversikten baserer seg på folketall pr. 1995 og antall studenter pr. 1998, og inneholder dog ikke de private høyskoler som til sammen utgjør 8475 studieplasser. Likevel burde oversikten gi et godt bilde av hvordan studieplassene fordeler seg over vårt land. Vi ser at studieplassene er svært skjevt fordelt og at det fylket som kommer markant dårligst ut er Buskerud. Den dårlige utviklingen for Buskerud fylke vil forsterkes av at førskolelærer klasser i Drammen nå skal flyttes ut av fylket. Dette har ført til sterke reaksjoner lokalt.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Når det gjelder studietilbudet som er blitt gitt i Buskerud innenfor førskolelærerutdanningen, er dette et desentralisert tilbud fra Høgskolen i Telemark. Desentraliserte tilbud er i prinsippet av midlertidig karakter, og de bør således ikke etableres på permanent basis. I samsvar med dette ble opptaket til dette studietilbudet lagt til Drammen i 1993 og 1994, Porsgrunn i 1995, Drammen i 1996 og 1997, og i fastsetting av studieprogram for 1998/99 gjorde styret ved Høgskolen i Telemark vedtak om at de vil ta opp studenter til desentralisert førskolelærerutdanning i Porsgrunn høsten 1998.

Måltallet for studenter ved Høgskolen i Buskerud har vært stabilt de siste årene, med en endring fra 1.796 i 1995 til 1.786 i statsbudsjettet for 1998. Høgskolen har hatt problemer med å oppfylle måltallene innenfor enkelte studietilbud, og jeg verdsetter at høgskolen har tatt initiativ til omdisponering av studieplasser mellom de ulike studiene, og at de ved å omdisponere studieplasser også vil være i stand til å starte opp et nytt tilbud innenfor IT-utdanning fra høsten 1998. Høgskolen i Buskerud har fått tildelt nye studieplasser innenfor sykepleieutdanningen fra høsten 1998. Stortinget har videre til behandling forslag om nye studieplasser innenfor IT-utdanningene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett.

Når det gjelder prinsippene for dimensjonering av høgre utdanning mer generelt, viser jeg til stortingsmeldingen om dette som ble lagt fram for Stortinget 15.mai. Dimensjonering innenfor høgre utdanning er det siste tiåret bestemt på grunnlag av et overordnet mål om økning i den totale kapasitet. Samtidig har det vært en målsetting både å gi de utdanningssøkende et tilbud som samsvarer med studieønskene, og å dekke mangel på fagpersonell, både innenfor fag og regioner. Dette siste har i stor grad vært styrende ved oppbygging av kapasitet innenfor for eksempel lærerutdanningene og helse- og omsorgsfagene. Innenfor de tradisjonelt åpne universitetsfagene har, på den andre siden, kapasiteten i stor grad blitt endret som resultat av endringer i etterspørselen fra de utdanningssøkende. Som en følge av disse hensynene har det ikke vært et mål at det nødvendigvis skal etableres et mest mulig likt forholdstall mellom antallet studieplasser og størrelsen på befolkningen i det enkelte fylket.

To sentrale mål for politikken i sektoren er å gi likhet i rett til utdanning og å dekke mangler på fagpersonell, og departementet vil følge utviklingen for å vurdere hvordan antallet studieplasser i Buskerud overensstemmer med blant annet disse to målene. Som en del av disse vurderingene vil det eksempelvis være aktuelt å tildele nye studieplasser til Høgskolen i Buskerud dersom Regjeringens forslag i Revidert nasjonalbudsjett om nye studieplasser innenfor IT-utdanningene blir vedtatt.

Stortinget har nå stortingsmeldingen om dimensjonering av ulike studier innenfor høgre utdanning til behandling, og jeg avventer utfallet av denne.