Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:196 (1997-98)
Innlevert: 28.05.1998
Sendt: 29.05.1998
Besvart: 08.06.1998 av finansminister Gudmund Restad

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Er finansministeren enig i at Dyrøy og Sørreisa ligningskontor/folkeregister slås sammen slik at etaten kun skal ha en kontordag i Dyrøy kommune.
Er det innenfor gjeldende lovverk tillatt å legge ned ligningskontoret/folkeregisteret i en kommune?
Er det rimelig at utkantkommuner som deltar i Kommunal- og regionaldepartementets pilotsatsing rammes av denne omleggingen?

Begrunnelse

Dyrøy kommune er en fraflyttingskommune og er av regjeringen utpekt som pilotkommune for utkantsatsing. Lokalisering og tjenestetilbudet ved ligningskontoret er svært sentralt for å dekke Dyrøy befolknings behov og inngår i omorganiseringen av pilotkommunen.
I Innstilling S. nr. 157 - 1996-1997 uttaler Regjeringspartiene at
«Nærhet til skattyterne også er viktig for å kunne foreta en grundig og rettferdig behandling av ligningene. En utvikling i retning av ensidig sammenslåing av små ligningskontorer for å oppnå «optimal utnyttelse av ressursene» er derfor etter disse medlemmers vurdering ikke ønskelig»
- og videre heter det i samme innstilling at de samme partiene ville komme tilbake til spørsmålet om behov for ekstra ressurser til ligningsetaten i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Det konkrete tilfelle som tas opp i representanten Øyes spørsmål gjelder ikke sammenslåing av ligningskontorer, men samlokalisering og samledelse av slike kontorer. Etter ligningsloven skal det være et ligningskontor for hver kommune, men plasseringen av hvert kontor er ikke lovbestemt. Samlokalisering og felles leder er tillatt, men innebærer overhodet ikke at det enkelte kontor blir nedlagt.

Representanten Øyes spørsmål må ses i en større sammenheng og jeg vil i den anledning henvise til mitt brev av 9. desember 1997 til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, inntatt som vedlegg til Innst S nr 67 (1997-98). Her beskrives ganske inngående Finansdepartementets mål, opplegg og premisser for den organisasjonsgjennomgang av landets ligningsforvaltning som nå finner sted i regi av Skattedirektoratet, blant annet påpekes at det er behov for lovendring dersom ligningskontorer skal nedlegges eller slås sammen til ett felles ligningskontor for flere kommuner.

Gjennomgangen av organiseringen av ligningsforvaltningen, som for øvrig ble iverksatt under den forrige regjeringen, dreier seg blant annet om å prøve ut alternative organisasjonsløsninger for ligningskontorene/folkeregistrene. Finansdepartementet er kjent med at det vedrørende kontorene for Dyrøy og Sørreisa i den forbindelse planlegges utprøvd samledelse og samlokalisering i Sørreisa. En slik forsøksordning for Dyrøy er i samsvar med de ønsker og krav Stortinget og Finansdepartementet har stilt til organisasjonsgjennomgangen, jf Innst S nr 157 (1996-97) og ovennevnte innstilling med vedlegg. Utprøving av en ordning med en ukentlig kontordag i Dyrøy skal ifølge Skattedirektoratet legge forholdene til rette for å kombinere hensynet til lokal tilstedeværelse og hensynet til en effektiv og kvalitativ behandling av skattyterne i både Dyrøy og Sørreisa.

En rapport fra Skattedirektoratet forventes å være departementet i hende i løpet av første kvartal 1999. Først når en slik rapport foreligger, vil jeg ha grunnlag for å ha en formening om hva som synes å være den mest hensiktsmessige organisering av ligningsforvaltningen, herunder om forslag til konkrete endringer eksempelvis for Dyrøy kommune.

Skattedirektoratets rapport vil bli vurdert i et bredt perspektiv der mange hensyn må avveies mot hverandre, blant annet vil Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med pilotkommuner for utkantsatsing bli tillagt vekt.