Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:199 (1997-98)
Innlevert: 29.05.1998
Sendt: 29.05.1998
Besvart: 05.06.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Den 17. juni 1997 ble det via advokatene Kveli, Bartnes, Christensen & Lindsetmo Advokatene innsendt en anke på en konsesjonssak. Klager er Eugen Røtting, 7975 Foldereid. Innklaget er vedtak 23. mai 1997 i sak 94/97 av Nord-Trøndelag fylkeslandsstyre. Det er nå snart gått ett år siden klagen ble oversendt, og det synes for meg uholdbart at saken ennå ikke er avgjort.
Når regner statsråden med at svaret kan bli gitt?

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Saken gjelder klage over bruk av statens forkjøpsrett ved Eugen Røtting sitt erverv av gnr. l30 bnr. 5 og 20 i Nærøy kommune. Denne saken er mottatt i Landbruksdeparte-

mentet 02.07.97.

Departementet tar sikte på å behandle denne saken i løpet av juni måned.

I denne saken har fylkeslandbruksstyret nyttet statens forkjøpsrett, og det løper ingen særlig frist for avgjørelse av saken. Slike saker er likevel relativt høyt prioritert i departementets retningslinjer. Med de ressurser som står til rådighet har det likevel vært vanskelig å få avgjort sakene så raskt som ønskelig.

Avgjørelsesmyndigheten i et stort antall saker er imidlertid nå lagt ut av departementet; senest skjedde det en relativt omfattende delegasjon sommeren l997. Jeg regner med at dette på sikt vil bety en raskere saksbehandling.