Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:204 (1997-98)
Innlevert: 04.06.1998
Sendt: 04.06.1998
Besvart: 10.06.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): I innstillingen fra kommunalkomiteen om distrikts- og regionalpolitikken (Innst. S. nr. 242) er det en flertallsmerknad under kap. 3 Næringsutvikling hvor Ap, Sp, SV og KrF mener at det bør settes i gang tiltak der det gjennom SND i N-Trøndelag øremerkes nødvendige midler til forsøksperiode på minimum 3 år, og at disse midlene ville kunne brukes til satelitt-etableringer i Grong og Rørvik. Når mener regjeringen det er mulig å realisere intensjonen i denne flertallsmerknaden?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: SND Nord-Trøndelag åpnet i 1997 et lokal kontor i Grong for å fremme en ekstra satsning mot bedrifter i Indre Namdal. SND samarbeider med andre næringsrettede tjenesteytere i regionen med å utvikle et mer enhetlig og slagkraftig støtteapparat for det lokale næringslivet i hele regionen. SND har en person ansatt i Grong. Kostnadene knyttet til etablering og drift av SND-kontoret i Grong har fram til nå blitt delt mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og SND. Kostnadene ved den videre drift av kontoret skal dekkes i sin helhet av SND.

Bevilgning til dekking av SND’s administrasjonskostnader gis på kapittel 2420, post 70 på Nærings- og handelsdepartementet (NHD) sitt budsjett. Innenfor denne rammen er det opp til SND’s organer å foreta en budsjettmessig og administrativ prioritering mellom hovedkontoret og distriktskontorene. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og NHD finner det ikke riktig å gripe inn i SND’s interne organisering ved øremerkede tilskudd til distriktskontorer i enkelte fylker, for der å etablere lokale SND kontorer.