Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:207 (1997-98)
Innlevert: 05.06.1998
Sendt: 05.06.1998
Besvart: 12.06.1998 av finansminister Gudmund Restad

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I 1996 endret Statens Pensjonskasse sin samboerdefinisjon for dem som har rettigheter i Statens Pensjonskasse, slik at den nå også inkluderer samboere av samme kjønn. Finnansdepartementet har ikke fulgt opp det som må være en konsekvens av denne endringen, nemlig å endre sin samboerdefinisjon, slik at den i forhold til private forsikringsordninger også ivaretar samboere av samme kjønn. Hva vil Regjeringa nå gjøre for å få slutt på den diskriminering vi i dag fremdeles har?

Begrunnelse

Som samboer defineres kun personer av ulikt kjønn.
Det betyr at alle som er forsikret i private arbeidsforhold (ikke stat), og som er lesbisk/homofilt samboende ikke gis mulighet til å sikre samboer gjennom gruppelivsforsikring uten selv å være så godt informert at man vet at man kan begunstige. Slik individuell begunstigelse gir vanligvis krav på lavere beløp enn det som utbetales til ektefelle/registrert partner/heterofilt samboende.
Samtidig har Statens Pensjonskasse for snart 2 år siden endret sin samboerdefinisjon for de som har rettigheter via Statens Pensjonskasse.
Grunnen til ulik behandling er at ulike departement opererer med ulike definisjonsgrunnlag.
Statens Pensjonskasse ligger inn under Administrasjons-og arbeidsdepartementet, mens forsikringer ellers ligger til Kredittilsynet, etter myndighet fra Finansdepartementet.
Hva er gjort tidligere:
For 2 år siden gjorde Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring en henvendelse til BFD om endringer i samboerdefinisjoner generelt, og i forhold til forsikringer spesielt. Der ble organisasjonen henvist til Finansdepartementet, og statssekretær Ingunn Yssen tok saken opp med sin kollega i Finansdepartementet.
Finansdepartementet skulle så koordinere en generell gjennomgang og endring av definisjonene, som en naturlig følge av partnerskapsloven. Hvis lesbiske/homofile har mulighet til å inngå partnerskap er det diskriminerende å ikke bli godtatt som samboere.
I stedet gikk man fra Finansdepartementets side inn og endret forskrift om egen pensjonsforsikring etter skatteloven.
Regelendringen i Finansdepartementet førte til at man kun endret en forskrift.
Samvirke forsikring har allerede i slutten av 1993 kontakt med Kredittilsynet for å påpeke diskriminering i samboerdefinisjonen og aktualisering av endring etter ikrafttredelse av partnerskapsloven 1. august 1993.
Kredittilsynet ga ikke tillatelse til slik definisjonsendring, og sendte samtidig ut rundskriv til alle forsikringsselskap og informerte om at samboere defineres som to personer av motsatt kjønn.
Etter Finansdepartementets forskriftsendring har enkelte forsikringsselskap igjen gjort henvendelse til Finansdepartementet for å få en generell regelendring, men svar uteblir.
Det er nå ingen grunn til at slik definisjonsendring ikke skal kunne skje, i.o.m. at man prinsipielt sett allerede har gjort endring på et område når det gjelder pensjonsforsikring i forhold til skatteloven.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: De har i brev til meg 28. april 1998 stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

“I 1996 endret Statens Pensjonskasse sin samboerdefinisjon for dem som har rettigheter i Statens Pensjonskasse, slik at den nå også inkluderer samboere av samme kjønn. Finansdepartementet har ikke fulgt opp det som må være en konsekvens av denne endringen, nemlig å endre sin samboerdefinisjon, slik at den i forhold til private forsikringsordninger også ivaretar samboere av samme kjønn. Hva vil Regjeringa nå gjøre for å få slutt på den diskriminering vi i dag fremdeles har?”

Brevet er vedlagt enkelte opplysninger som bakgrunn for spørsmålet. Det vises bl.a. til at Finansdepartementet endret samboerdefinisjonen i tidligere forskrift om Egen pensjonsforsikring etter skatteloven (EPES) slik at samboere av samme kjønn ble likestilt med samboere av motsatt kjønn. Forskriftsendringen ble fastsatt ved kgl. res. 18. oktober 1996. Det vises i Deres brev videre til at Kredittilsynet har sendt ut et rundskriv til alle forsikringsselskap og informert om at samboere defineres som to personer av motsatt kjønn. Rundskrivet det vises til, er et brev fra Kredittilsynet til alle livsforsikringsselskaper 22. juni 1994. Kopi av rundskrivet følger vedlagt.

Som det også delvis framgår av Deres opplysninger, er det ikke lenger forskjellsbehandling mellom samboere av samme og motsatt kjønn i de skattefavoriserte pensjonsforsikringer som det er gitt forskrifter om i medhold av skatteloven. Jeg viser til forskrift 28. juni 1968 nr. 3 om private tjenestepensjonsordninger etter skatteloven (TPES) som gjelder kollektive ordninger og forskrift 25. september 1997 nr. 1023 om individuelle pensjonsavtaler (IPA som erstatter tidligere EPES). IPA-forskriften likestiller samboere av samme og motsatt kjønn, jf. definisjonen i § 1-2. TPES-forskriften åpner ikke for samboerforsikring hverken for samboere av samme eller motsatt kjønn. Ektefeller og registrerte partnere likestilles i medhold av reglene i partnerskapsloven, jf. TPES-forskriften § 5 annet ledd og partnerskapsloven § 3 annet ledd. Skattefavoriserte tjenestepensjonsordninger er for tiden til vurdering i departementet i forbindelse med oppfølgingen av NOU 1998:1 om ny lov om foretakspensjon. I utredningen foreslås det å innføre samboerforsikring i skattefavoriserte tjenestepensjonsordninger. Etter forslaget likestilles samboere av samme og motsatt kjønn.

Kredittilsynet fører kontroll med forsikringsvilkårene i livs- og pensjonsforsikring, og gir i den forbindelse visse retningslinjer til livsforsikringsselskapene. Rundskriv til livsforsikringsselskapene ved Kredittilsynets brev 22. juni 1994 omhandler ektefelle/partnerskaps- og samboerforsikring. Når det gjelder samboerforsikring, baserer rundskrivet seg på samboerdefinisjonen i EPES-forskriften slik den lød før endringen i 1996 (se over) og på det siste utkastet til ny forskrift om private tjenestepensjonsordninger som forelå da rundskrivet ble sendt ut. Kredittilsynet forutsetter i rundskrivet at samboerdefinisjonen i forsikringsvilkårene for samtlige bransjer fortsatt kun skal gjelde samboere av forskjellig kjønn, og at selskapene om nødvendig endrer sine forsikringsvilkår i samsvar med det.

På bakgrunn av endringen av samboerdefinisjonen i EPES-forskriften, som er videreført i IPA-forskriften, og forslaget til ny lov om foretakspensjon i NOU 1998:1, har departementet bedt Kredittilsynet om å endre sin retningslinje på dette punktet slik at den blir i samsvar med gjeldende regler. En slik endring av retningslinjene må anses som en oppfølging av de regelendringer som har funnet sted i tidsrommet etter 1994. Vedlagt følger til orientering dagens brev om dette fra Finansdepartementet til Kredittilsynet.