Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:208 (1997-98)
Innlevert: 05.06.1998
Sendt: 05.06.1998
Besvart: 10.06.1998 av finansminister Gudmund Restad

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Er det i tråd med Regjeringas fordelingspolitikk å dele ut nye skattelettelser til rederiene samtidig som kommuner og lønnsmottagere får beskjed om å stramme inn?

Begrunnelse

I revidert budsjett kap. 4.5.1 foreslås det å utvide rederbeskatningsordningen til også å omfatte skipsaksjeselskap som deltar i poolsamarbeid. Dette skal gis tilbakevirkende kraft fra 1. januar 1996.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: I Revidert nasjonalbudsjett 1998 pkt 4.5.1 går Regjeringen inn for at det i budsjettet for 1999 fremmes forslag om endringer i skatteloven § 51-A, slik at skipsaksjeselskap kan delta i ordinært poolsamarbeid uten at dette diskvalifiserer fra ligning etter rederibeskatningsordningen.

Rederivirksomhet utøves ofte i et poolsamarbeid mellom flere rederier. Slik reglene i dag er utformet, vil deltakelse i poolsamarbeid ofte medføre at rederiet er diskvalifisert fra ligning etter rederibeskatningsordningen. Dette kan ikke anses å være en tilsiktet konsekvens av regelverket, men en følge av at problemstillingen ikke ble behandlet i tilstrekkelig bredde under utarbeidelsen av reglene. I Ot prp nr 11 (1996-97) uttaler departementet seg kort om deltakelse i poolsamarbeid, men uten å vurdere den aktuelle problemstillingen.

Når Regjeringen varsler forslag om endringer i skatteloven § 51-A , slik at andel i poolsamarbeid blir en tillatt eiendel for skipsaksjeselskapet, skjer dette for å følge opp de intensjoner som lå til grunn for etableringen av den særskilte ordningen for skipsfartsbeskatning. Det varslede forslaget til lovendring må derfor anses som en oppretting av systemet, for å avhjelpe svakheter ved utformingen av regelverket. En slik endring vil føre til at rederibeskatningsordningen får sin tilsiktede virkning.