Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:213 (1997-98)
Innlevert: 05.06.1998
Sendt: 08.06.1998
Besvart: 11.06.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Ifølge et oppslag i ukeavisen Ny Tid nr. 21 kan hutuer som var innblandet i folkemordet i Rwanda ha kommet til Norge som flyktninger. Hva vil Justisministeren gjøre for å forsikre seg mot at massemordere fra Rwanda ikke får opphold i Norge, og vil mennesker som er beskyldt for slike alvorlige forbrytelser bli sendt tilbake til Rwanda eller til den internasjonale straffedomstolen i Arusha ?

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Spørsmålet har relevans både i forhold til eventuelle spontane asylsøkere fra Rwanda som ankommer Norge, og i forhold til eventuell gjenbosetting gjennom FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Asylsøkere som ankommer Norge, blir avhørt med sikte på å få frem de korrekte opplysninger om deres bakgrunn og grunnlag for å søke asyl i Norge. Det er i den forbindelse av sentral betydning å få frem deres riktige identitet, idet norske myndigheter i størst mulig utstrekning vil unngå å gi opphold til en utlending vi ikke er sikre på hvem er.

Selv om det skulle vise seg at en asylsøker er mistenkt for delaktighet i folkemordet i Rwanda, er det ikke nødvendigvis slik at vedkommende ikke får opphold i Norge. Norske myndigheter returnerer ikke personer til land der de risikerer dødsstraff, slik tilfelle er i Rwanda for dem som er mistenkt for delaktighet i folkemordet der.

Jeg opplyser for ordens skyld at forhold av nevnte art hos asylsøkeren antakelig vil innebære at han/hun utelukkes fra flyktningstatus i Norge, selv om de øvrige vilkårene for å kunne anses som flyktning i medhold av utlendingsloven og flyktningkonvensjonen skulle være oppfylt.

Når det gjelder personer som er etterlyst av FNs Internasjonale straffetribunal for Rwanda, vil norske myndigheter tilstrebe å etterkomme eventuell arrestordre med påfølgende overføring til tribunalet (domstolen i Arusha).

Spørsmålet har som nevnt også en side til gjenbosetting av flyktninger gjennom UNHCR. Jeg er kjent med at UNHCR benytter seg av en utvelgelsesprosess som skal sikre at personer som har gjort seg skyldig i folkemord, krigsforbrytelser m.v. ikke blir gjenbosatt, og forutsetter at denne ordningen fungerer etter sin hensikt.