Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:214 (1997-98)
Innlevert: 08.06.1998
Sendt: 08.06.1998
Besvart: 16.06.1998 av kulturminister Anne Enger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Foreligger det fra kompetent hold skikkelige grunnundersøkelser for grunnforholdene på Vestbanen?

Begrunnelse

I forbindelse med lokalisering av opera i Oslo og forslaget fra Kulturdepartementet om å legge operaen på Vestbanen er jeg blitt kjent med at det er meget vanskelige og problematiske grunnforhold i området Rådhuset - Skansen - Vestbanen. Det er dårlig bunn og sannsynligvis Alun skifer. Når det så går 2 tunneler under området, avløpstunnel mellom Skansen og Vestbanen og veitunnelen under området blir jeg betenkt.

For at beslutningsgrunnlaget for Stortinget skal bli best mulig må det fremlegges en grundig rapport om grunnforholdene i området hvor operaen er planlagt bygget.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger:

Jeg viser til brev av 8. juni d.å. hvor stortingsrepresentant Bastesen stiller følgende spørsmål:

«Foreligger det fra kompetent hold skikkelige grunnundersøkelser for grunnforholdene på Vestbanen?»

I notat av 10. juni, vedlagt brev av 9. s.m., har Statsbygg redegjort for de grunnundersøkelser som er gjort for Vestbanen og resultatet av disse. Brevet m/notat fra Statsbygg er vedlagt som svar på representantens spørsmål. Vedlagt er også en teknisk utredning om grunnundersøkelse for Vestbanetomta utført av SCC Kummeneje («DNO – Teknisk utredning om grunnarbeider inkl. kalkulasjon for 3 alternative tomter», av 6. desember 1996).

Vedlegg til svar:

UTTALELSE TIL SPØRSMÅL VEDRØRENDE ST.PRP. NR. 37 (1997-98) OM NYTT OPERAHUS

GRUNNUNDERSØKELSER PÅ VESTBANEN

Vi viser til brev fra KD dater 08.06.98 der Statsbygg blir bedt om å redegjøre for hvilke grunnundersøkelser som foreligger på Vestbanen.

I vedlagt notat redegjøres det for hvilke grunnundersøkelser som er gjort og resultatet av disse. Rapport fra Kummeneje er tidligere oversednt sammen med brev av 14. mai 1998.

NY OPERA - GRUNNFORHOLD

VESTBANETOMTA

Det vises til henvendelse vedrørende grunnforhold på vestbanetomta.

Grunnforhold:

På oppdrag fra Statbygg har Kummeneje utredet spørsmålet. I brev av 06.12.96 er følgende rapportert.

Grunnlag for vurderingene er:

Fjelldybder fra undergrunnskart for Oslo

Prøvetakinger utført av NSB

Vingeboringer utført av Oslo kommune

Grunnforhold på vestbanetomta:

Terrengnivå på tomta er på ca kote +2. Dybde til fjell er 1-14 m. Øverste 1-2 m av løsmassene består av fylling. I fyllingen kan det være problemer med forurenset grunn. Under fyllingen er det øverst tørrskorpeleire over meget bløt leire. Noe morene nærmest fjell. Det er så vidt vites ikke alunskifer problematikk knyttet til tomta.

Forhold til vegtunnel:

Det er forutsatt en maksimal dybde på utgravingen til operaen på 13 meter. Det vil si kote -11. Vegtunnelen ligger i en dybde på under kote - 30. under den aktuelle tomten.

Det er i forbindelse med byggingen av tunnellen tatt hensyn til mulig fundamentering av fremtidig bebyggelse over tunnellen.

OVA-tunnel:

Denne ligger på ca kote -14 - -15 under tomta. Det betyr at selve utgravingen ikke kommer i konflikt med tunnelen. Det må under prosjektering av operaen tas hensyn til dette, ved at bæresystemet unngår tunneltraseen. Da tunnelen er relativt liten ansees ikke dette som problemtaisk.

Ytterligere undersøkelser:

Det vil ved et eventuelt prosjekt som normalt bli utført ytterligere grunnundersøkelser.

Håkon F. Halvorsen Egil Eide

Kopi:

Oddvar Dahl P1

Vedlegg til svar:

Statsbygg 10. des. 1996 SAKSNR. 91/0187 - 111