Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:215 (1997-98)
Innlevert: 08.06.1998
Sendt: 08.06.1998
Besvart: 15.06.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I oktober i fjor søkte et eksportfirma om lisens for eksport av hvalspekk til Island.Til dags dato har firmaet enda ikke fått svar på sin søknad. Meg bekjent finnes det ingen hjemmel for å nekte lisens for eksport av hvalprodukter til Island.Vil fiskeriministeren sørge for at lisens innvilges, og når kan firmaet forvente svar på sin søknad?

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Det antas at søknaden det refereres til er søknad om eksportlisens for eksport av hvalspekk til Island av 24. oktober 1997.

Departementet mottok den aktuelle søknad 27. oktober 1997. Departementet etterspurte importtillatelse fra islandske myndigheter, og mottok dette fra søker 10. desember 1997. Det ble sendt et foreløpig svar til søker ved brev av 19. januar 1998. Under saksbehandlingen har det vært jevnlig muntlig kontakt med søker. Jeg viser senest til uformelt møte med søker 26. mai d.å.

Forskrift av 9. juli 1993 nr. 598 om eksportlisens ved eksport av fisk og fiskevarer samt sjøpattedyr og produkter av sjøpattedyr (eksportlisensforskriften) fastsetter krav om eksportlisens ved eksport av vågehval. Forskriften ble gitt i medhold av lov av 13. desember 1946 nr. 30 om utførsleforbud. Denne lov er nå avløst av lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32, som etter § 5 gir eksportlisensforskriften fortsatt gyldighet.

Den omsøkte lisens er den første søknaden departementet har hatt til behandling etter den førnevnte endringen i hjemmelsgrunnlaget. Dette har foranlediget en lengre behandlingstid enn hva som ellers kunne påregnes. Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt uttale meg om utfallet i saken, men departementets siktemål er at svaret skal foreligge innen utgangen av juni måned.