Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:216 (1997-98)
Innlevert: 08.06.1998
Sendt: 09.06.1998
Besvart: 16.06.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fylkesmannen i Nordland har underkjent et vedtak i Hadsel Kommunestyre hvor kommunen har vedtatt som målsetting en liberal fordelingspolitikk for boligbygging utenom de regulerte områder. Dette for å stanse en ytterligere nedgang i folketall i kommunens utkanter.Vil statsråden sørge for at Hadsel kommunes vedtak stadfestes og at nærdemokratiet i kommunen får fungere?

Begrunnelse

I K-sak 117/97, vedtok kommunestyret følgende forslag med 30 mot 7 stemmer:

«Utenom de regulerte områder har Hadsel kommune som målsetting at det skal være en liberal fordelingspolitikk for boligbygging.»


Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak er naturlig nok en kontinuerlig og langvarig nedgang i folketall i kommunens utkantområder, bl.a. på grunn av en meget restriktiv fradelingspolitikk.

Fylkesmannen i Nordland har underkjent kommunestyrevedtaket. I Hadsel ser vi tydelige eksempler på at fylkesmannens håndtering av lovverket (jordloven) aktivt kan bidra til å avfolke bygder. Det må for så vel fylkesmannen som for statsråden være «særlige grunner» som ligger bak avslaget og overprøvingen av kommunestyrets vedtak. Kommunestyret gjør naturlig nok sitt ytterste for å hindre avfolkning utenom de regulerte områder i kommunen. Det er derfor naturlig at det spørres om fylkesmannens politikk i Nordland på dette området er i tråd med Regjeringens og Stortingets mål.

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Svaret på dette spørsmål er utarbeidet i samråd med Miljøverndepartementet.

Hadsel kommune vedtok i sak Ks-117/97 arealdelen til kommuneplanen.

Vedtaket innebar bl.a. at kommunen utenom de regulerte områder skal ha som mål

at det skal være en liberal fradelingspolitikk for boligbygging.

Jeg vil først få bemerke at dette spørsmålet gjelder plan- og bygningsloven. Plandelen av denne loven hører under Miljøverndepartementet.

Slik jeg forstår brevet fra fylkesmannen datert 13.02.98 er ikke dette noen underkjenning av kommunestyrets vedtak. Fylkesmannen påpeker i brevet at de endringer som kom til i kommuneplanens arealdel ved behandlingen i kommunestyret ikke kan anses juridisk bindende. De to nye boligområdene som er tatt inn ved kommunestyrets behandling, er ikke behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven. Vedtaket oppfattes derfor av fylkesmannen som en oppfordring til å utarbeide reguleringsplaner.

Når det gjelder spredt boligbygging i LNF-områder er det åpnet for en slik ordning gjennom plan- og bygningsloven § 20-4, andre ledd bokstav c. Der sies følgende:

«For områder nevnt i første ledd nr. 2 kan gis bestemmelser om omfang og lokalisering av spredt boligbebyggelse og ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring, og om fritidsbebyggelse, herunder stille krav om bebyggelsesplan.»

Av Miljøverndepartementets veileder til kommuneplanens arealdel (T-1127) går det fram at både omfang, lokalisering og type bebyggelse/formål skal angis for at bestemmelsen skal bli juridisk bindende. Kommunestyrets vedtak inneholder ingen slik avgrensing og oppfyller derved ikke lovens krav. Skal det derfor oppføres boliger i LNF-område kreves det dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven § 7, hvor »særlige grunner» må foreligge. Dette er også påpekt i fylkesmannens brev.

Til orientering kan opplyses at Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet i fellesskap har sendt et brev til alle landets fylkesmenn hvor det gjøres rede for behandling av dispensasjonsaker i de tilfelle der også behandling etter jordlovens bestemmelser (§§ 9 og 12) er nødvendig.