Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:218 (1997-98)
Innlevert: 08.06.1998
Sendt: 09.06.1998
Besvart: 15.06.1998 av kulturminister Anne Enger

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I kommuneøkonomiproposisjonen (St.prp. nr. 60) side 40, post 3.5.5.1 Kap 324 Teater og operaformål blir det opplyst om at man fra og med 1999 skal overføre ni teatre fra post 71 til post 60 på Kulturdepartementets budsjett kap. 324. Har den foreslåtte endringen vært ute på høring hos de berørte institusjoner, og kan statsråden gi en mer utførlig begrunnelse for hva den foreslåtte endringen vil bety for institusjonene og for statens forpliktelser overfor disse ?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Som det står på side 40 i St prp nr 60 (1997-98) Om kommuneøkonomien 1999 m.v. tar Kulturdepartementet sikte på å desentralisere forvaltningsansvaret for ni teaterinstitusjoner til fylkeskommunene fra og med 1999 ved å overføre tilskuddene som i dag ligger på post 71 til post 60 på Kulturdepartementets budsjett, jf. redegjørelsen nedenfor.

Forslaget til omlegging omfatter Hedmark Teater, Agder Teater, Teater Ibsen, Haugesund Teater, Teatret Vårt, Hordaland Teater, Nye Carte Blanche, Sogn og Fjordane Teater og Nordland Teater.

Forslag til omlegging vil berøre følgende fylkeskommuner: Nordland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland, Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder og Hedmark. Både Agder Teater og Teater Ibsen har to fylkeskommunale eiere, henholdsvis Aust-Agder og Vest-Agder og Vestfold og Telemark.

Som ledd i den innarbeidede konsultasjonsordning med Kommunenes Sentralforbund har departementet forut for kommuneøkonomiproposisjonens framleggelse drøftet desentraliseringsforslaget med Kommunenes Sentralforbund.

Hensikten med omleggingen er å delegere forvaltningsansvar til et nivå som sikrer større nærhet og bedre kommunikasjon mellom nærmeste overordnede offentlige forvaltningsorgan og tilskuddsinstitusjon.

Ved å budsjettere tilskuddene til teaterinstitusjonene under post 60 Scenekunst i fylkeskommunene vil departementet desentralisere ansvaret til fylkeskommunene, men samtidig gi institusjonene trygghet for statlig medfinansiering ved å øremerke midler.

Det er departementets forutsetning at omleggingen ikke skal føre til en økonomisk nedprioritering av disse teatrene. Statens andel av institusjonenes totale offentlige tilskudd skal således fortsatt utgjøre 70% mens premissene om at de regionale tilskuddene skal utgjøre minst 30% fortsatt vil gjelde. Departementets kontroll med ordningen vil skje gjennom krav til rapportering i det årlige tildelingsbrevet til de respektive fylkeskommunene.

For teaterinstitusjonene vil den foreslåtte omleggingen ikke medføre substansielle endringer i de reelle rammebetingelsene. Omleggingen vil innebære at teaterinstitusjonene rapporterer om sin virksomhet til fylkeskommunene istedenfor direkte til departementet, at budsjettsøknadene blir sendt til fylkeskommunene istedenfor direkte til departementet, og at fylkeskommunene presenterer regionenes samlede prioriteringer for de respektive scenekunstinstitusjonene overfor departementet. Videre vil teatrenes eiere, i all hovedsak fylkeskommuner og kommuner, oppnevne alle styremedlemmene i styrene for teaterinstitusjonene. Fordelen med denne omleggingen er at fylkeskommunene og kommunene er bedre kjent med de lokale forhold og har bedre forutsetninger for løpende vurdering av institusjonenes samlede virksomhetsbetingelser.

Departementet vil, på bakgrunn av behandlingen av kommuneøkonomiproposisjonen, ta kontakt med de berørte institusjonene, og redegjøre nærmere for den ordning som er omtalt ovenfor.