Skriftlig spørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:219 (1997-98)
Innlevert: 08.06.1998
Sendt: 09.06.1998
Besvart: 12.06.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Bykle kommune har innbudt fem elever fra sin vennskapskommune Birstonas, Litauen til sommerjobber på Hovden for å tjene penger til videre studier. Elevenes reise og opphold vil bli besørget av Bykle kommune.Dette positive tiltaket for å hjelpe «venner i nød» blir stoppet av regelverket som krever at sommerjobbene først må lyses ut til norsk ungdom før avgjørelse om arbeidstillatelse kan tas av UDI og Arbeidsdirektoratet. Hva kan Justisministeren gjøre for at elevene kan få komme til Bykle?

Begrunnelse

Elevene ved Hovden videregående skole i Bykle kommune ønsker å hjelpe fem utvalgte, dårlig bemidlede, elever fra vennskapsbyen Birstonas i Litauen ved å tilby dem sommerjobber i Bykle. Familier har sagt seg villige til å være vertskap og reisene er forutsatt betalt av Bykle kommune.

Bak initiativet står også Foreningen Nordens Forbund som i eget brev har anmodet Utenriksdepartementet om å se velvillig på søknadene fra de fem ungdommene. Forbundet viser til at dersom det må en formell utlysning av sommerjobbene til norske interesserte ungdommer først, skaper dette store problemer for vertskapet i Bykle. Et vertskap som ønsker å benytte sommeroppholdet til å styrke kontakten mellom de to vennskapskommunene. Forbundet antar at det er et prioritert formål at de folkelige kontaktene skal være så gode som mulig mellom Norge og Litauen.

Det kan virke som at den gode hensikt med sommerjobbene ikke fullt ut godtas av norske myndigheter. Dersom praksisplassene lyses ledig i dagspressen, vil norske, svenske eller danske ungdommene komme først i betraktning. Dette har aldri vært meningen med prosjektet. Meningen var å gi fattige skoleelever i en baltisk vennskapsby en økonomisk «håndstrekning» til videre skolegang.

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Innledningsvis vil jeg understreke at jeg ser verdien av å åpne for ordninger med utveksling av ungdommer som Bykle kommune her har tatt intiativ til.

Når det gjelder muligheten for at ungdommene skal få innvilget arbeidstillatelse for å sommerjobbe i år, må det foreligge et hjemmelsgrunnlag.

Etter en nærmere vurdering av fremlagte opplysninger til Justisdepartementet i forbindelse med ovennevnte sak, kan jeg opplyse følgende:

Det foreligger ikke hjemmel innenfor gjeldende regelverk, for å gi oppholds-/ arbeidstillatelse til den aktuelle gruppen ungdommer på bakgrunn av Bykle kommunes fremgangsmåte, slik saken nå fremstår.

Den mest aktuelle løsningen vil være at ungdommene blir skaffet sommerjobber innenfor arbeidsmarkedsetatens kvoteprogram for sesongarbeidstillatelse i landbruket. Kvoteprogrammet innebærer at et bestemt antall arbeidsplasser blir gitt til landbruket, og arbeidet er begrenset til å gjelde innhøstingsarbeid. Dette forslaget er allerede formidlet til Bykle kommune.

For å kunne imøtekomme initiativ tilsvarende det Bykle kommune her har vist, vil Justisdepartementet starte arbeidet med en regelverksendring som vil gjøre dette lettere.

For en mer detaljert redegjørelse vises det til vedlagte brev av 04.06.98, fra Justisdepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet angående samme sak.

Vedlegg til svar:Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep.

0032 Oslo

98/05177 TBK/REL 04-06-98

VEDRØRENDE SPØRSMÅL OM ARBEIDSTILLATELSE FOR LITAUISK UNGDOM

Det vises til Deres telefaks av 18.05.1998, og brev av 26.05.98 fra Utlendingsdirektoratet til Justisdepartementet.

Ut i fra fremlagte opplysninger fremgår det at Bykle kommune ønsker å invitere 4-5 utvalgte ungdommer for å sommerjobbe. Det opplyses at det skal opprettes særskilte stillinger for disse ungdommene, og at det så langt ikke foreligger konkrete arbeidstilbud. Hva slags type arbeid ungdommene skal utføre er noe uklart, men det fremgår at de primært ikke skal jobbe for kommunen. Det opplyses at det vil gjelde arbeid i jordbruket og også arbeid innenfor næringslivet som f.eks. hotell- og restaurantnæringen. Det er på det rene at det ikke gjelder kvalifisert arbeidskraft.

Gjeldende regelverk gir ikke hjemmel for at arbeidstillatelse kan innvilges på grunnlag av en invitasjon fra Bykle kommune til skoleungdommen. Reglene forutsetter en individuell behandling av søknader og et hjemmelsgrunnlag for å innvilge. Utlendings-forskriften § 5 annet ledd bokstav a synes å være et aktuelt hjemmelsgrunnlag.

Betemmelsen stiller krav til at arbeidet må være av en bestemt kategori, enten "typisk sesongregulert virksomhet" eller arbeide i forbindelse med "ordinær ferieavvikling". Det er opplyst at hotell- og restaurantnæringen har stort behov for arbeidskraft i Bykle kommune. Dersom ungdommen tilbys jobber som ferievikarer innenfor denne bransjen, vil dette være en type arbeid som kan omfattes av bestemmelsen.Forutsatt at ungdommen blir tilbudt arbeid innenfor disse kategoriene og arbeidsmarkedsetaten samtykker, kan arbeidstillatelse innvilges på dette grunnlaget. Stillingene må imidlertid utlyses, og kan derfor bli besatt med innenlandsk arbeidskraft.

Bestemmelsen gir også hjemmel for en spesiell ordning for sesongarbeidstillatelse i landbruket. Her gjelder forenklede søknadsprosedyrer hvis arbeidsgiveren er omfattet av arbeidsmarkedsetatens kvoteprogram dvs. at arbeidsgiveren må ha fått tildelt kvote, og utlendingen er visumfri. Her blir den arbeidskraftsmessige behovsvurderingen foretatt i forkant, og et bestemt antall arbeidsplasser blir gitt til landbruket. Type arbeid innenfor kvoteprogrammet er begrenset og gjelder bare innhøstingsarbeid i landbruket. Arbeidsgiveren søker for utlendingen til politiet som treffer vedtak. Arbeidsmarkedsetaten må samtykke ved å stemple søknaden i forkant.

Ungdommene fra Litauen er visumfrie. Blir ungdommene skaffet arbeid som omfattes av dette kvoteprogrammet, kan arbeidstillatelse innvilges på dette grunnlaget. Det forutsetter imidlertid arbeidstilbud fra godkjente arbeidsgivere. Dersom Bykle kommune samarbeider med arbeidsmarkedsetaten, kan dette grunnlaget være en mulighet for å få ordnet sommerjobb til ungdommene i år.

Til orientering vil departementet starte arbeidet med en regelverksendring som vil åpne for samarbeid og utveksling mellom land som Bykle kommune har tatt intiativ til. Dette arbeidet vil ta tid, og vil ikke under noen omstendigheter være klart som hjemmelsgrunnlag for denne sommeren.

Etter departementets vurdering vil den enkleste løsningen i år være at Bykle kommune umiddelbart tar kontakt med arbeidsmarkedsetaten og får opplysning om hvilke arbeidsgivere som eventuelt har ledige arbeidsplasser på sin kvote. Bykle kommune får så forsøke å få ungdommene plassert i disse jobbene. Dette krever at Bykle kommune blir orientert snarest slik at kommunen så fort som mulig kan ta kontakt med arbeidsmarkedsetaten.

Dersom ungdommen skal jobbe utenfor landbruket, må den vanlige søknadsprosedyre følges, jf ovenfor. Dette vil ta lenger tid og medfører større grad av usikkerhet i det norsk arbeidskraft kan bli prioritert.

Etter fullmaktSiri Johnsen

avdelingsdirektør

Trine H. Grythe

underdirektørSaksbehandler: Tone B. Kilde

Kopi: Utlendingsdirektoratet