Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:221 (1997-98)
Innlevert: 09.06.1998
Sendt: 09.06.1998
Besvart: 16.06.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Tapstal av beitedyr og lokal registrering av rovdyr i m.a. Oppland indikerer ein stor auke i rovdyrbestanden. Regjeringa foreslår i St. pr. nr. 65 (1997-98) ein auke i løyvingane til rovdyrregistrering. Det er bra, men problemet er akutt nå framføre beitesesongen. Blir rovdyrbestanden for stor og tapa av beitedyr for mange, kan vi stå i fare for ein illegal regulering. Vil statsråden ta eit initiativ for at det raskt blir ein kontrollert regulering av bestanden?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Målsettingene og prinsippene for rovviltforvaltningen er behandlet og avklart av Stortinget, jf bl.a. St. meld. nr 35 (1996-97) og Innst. S. nr 301 (1996-97). Det er en målsetting å sikre levedyktige bestander av alle de fire store rovviltartene i Norge. Samtidig skal det sikres et aktivt jordbruk med muligheter til å utnytte beiteressursene i utmark til sau og rein. Regjeringen følger nå opp Stortingets vedtak. I det videre arbeidet vil en ha nær kontakt med både kommuner og andre berørte parter lokalt.

Når det gjelder bestandsregulering av jerv, vil jeg vise til at det allerede er åpnet for lisensjakt på jerv i hele landet unntatt kjerneområdet i Sør-Norge, og det er arbeid i gang med å justere de administrative grensene for dette kjerneområdet. Kjerneområdene for jerv i Nord-Norge er opphevet gjennom departementets vedtak av 4. februar i år. Tillatt lisensjaktperiode for jerv er 1. oktober - 15. februar. Departementet har tatt initiativ til en gjennomgang før neste lisensjaktsesong med sikte på effektiv jakt uten at den skal komme i strid med prinsippet om yngletidsfredning. Det framgår av rovviltmeldinga at jerven innenfor kjerneområdet vil være underlagt et strengt vern, men at det vil bli åpnet for bestandsregulering dersom bestanden øker ut over 8-10 registrerte ynglinger årlig.

For gaupe er det åpnet for kvotejakt i 11 fylker. Det er videre åpnet for at gaupejakt kan drives uten kvotebegrensning i hele Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane og i deler av Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark. I 1998 er det dermed bare Oslo og Akershus, Østfold og Vestfold som ikke har hatt jakt på gaupe. Jakt på gaupe skjer i februar og mars måned, og ved årets jakt ble det felt 118 dyr, som er rekordhøy avskyting.

For bjørn skal det, i tråd med Stortingets behandling av rovviltmeldinga, legges til rette for etablering av ynglende binner slik at levedyktige bestander på sikt kan sikres innenfor kjerneområder. Dette betyr at bjørnen innenfor kjerneområdene fremdeles må ha et strengt vern. For å møte en situasjon med flere bjørner i Sverige og Norge, tar jeg sikte på å åpne for lisensjakt på bjørn i tilgrensende regioner utenfor et kjerneområde så snart det er dokumentert ynglinger innenfor kjerneområdet.

I 1997 ble det for første gang på lenge påvist at ulv har ynglet i Norge. Ulven skal underlegges et strengt vern inntil det er etablert minst 8-10 familiegrupper i Sør-Skandinavia, derav noen i Norge. Først når dette bestandsnivået er nådd, kan ulven forvaltes mer på linje med andre rovdyr, noe som blant annet kan innebære lisensjakt i nærmere bestemte områder. Det kan ikke utelukkes at et slikt bestandsnivå blir nådd allerede etter inneværende sommer. Her vil jeg følge utviklingen nøye. I løpet av 1998 vil ulveforvaltningen bli drøftet inngående med svenske myndigheter. Blant annet vil det bli tatt sikte på å utvikle felles prinsipper for iverksetting av nye forvaltningstiltak i forhold til faser i bestandsutviklingen.

Jeg mener dette viser at de nødvendige initiativer for en kontrollert bestandsregulering av rovviltartene allerede er tatt.

Jeg vil ellers vise til at Direktoratet for naturforvaltning i brev av 20.5.98 har gitt betinget fellingstillatelse på tilsammen ti jerv, fem bjørn og en ulv for 1998/99. Hensikten med disse skadefellings-tillatelsene er ikke å regulere en rovviltbestand, men å forsøke å stanse en akutt skadesituasjon i beitesesongen.