Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:225 (1997-98)
Innlevert: 10.06.1998
Sendt: 11.06.1998
Besvart: 16.06.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre innbyggerne i Drammensområdet mulighet for å bruke den såkalte TIMEekspressbussens tilbud?

Begrunnelse

Den såkalte TIMEekspressbussen fra Notodden i rute til Oslo er blitt et populært tilbud for befolkningen på strekningen Notodden-Kongsberg. Selskapet har en høy servicegrad og mange velger dette tilbudet for reise til og fra vår hovedstad. Imidlertid har Samferdselsdepartementet bestemt at selskapet ikke får ta opp passasjerer etter at man har passert Kongsberg. Dette gjør at de reisende i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammensområdet og innover mot Oslo ikke kan nyte godt av tilbudet. Man er således henvist til jernbanens pendlertilbud som i mange tilfeller er både sterkt overfylt, preget av forsinkelser, og en generelt lav servicegrad. Eller man er henvist til å benytte personbil. Ifølge selskapets egne tall er det særlig fra de som benyttet personbil man har hentet sine kunder. Befolkningen i Drammens nærområder stiller seg uforstående til hvorfor man må henvises til personbil med de negative miljøkonsekvenser dette har, eller til overfylte og forsinkede tog. Det vises for øvrig til at TIMEekspressen er et populært og godt tilbud for de reisende som drives uten en krone i offentlige subsidier. Man har altså klart å gjøre kollektivtransport til en lønnsom virksomhet. Hvilket det ikke er altfor mange eksempler på i det norske samfunn.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Departementet ga 27. juni 1997 løyve til Timekspressen AS til å drive rutetransport mellom Notodden og Oslo. Løyvet er gitt for 10 år bl.a. med vilkår om at det ikke er tillatt å drive lokaltransport - dvs ikke ta opp og sette av de samme passasjerer - på strekningen fra og med Kongsberg til Oslo. Nevnte løyvevilkår har sin bakgrunn i Innst. S. nr. 253 for 1996-97 jfr St meld nr 39 (1996-97) Norsk jernbaneplan 1998-2007, der komiteflertallet bl.a. uttalte at man fortsatt var av den oppfatning at det bør føres en restriktiv linje når det gjelder konsesjon til ekspressbusser i direkte konkurranse med tog.

I en prøveperiode på 2 år ga imidlertid Samferdselsdepartementet samtykke til å ta med reisende også fra/til Kongsberg på vilkår om at løyvehaver skal registrere relevante statistiske opplysninger som viser passasjerenes på- og avstigningsmønster. Det er Telemark fylkeskommune som administrerer opplegget.

Departementet ønsker på denne måten å innhente et så presist og konkret vurderingsgrunnlag for rutens innvirkning på og konkurranseflate mot togtransporten som mulig.

Med de rammer Stortinget har trukket opp for ekspressbuss politikken, er det således ikke aktuelt å utvide løyvestrekningen til Timekspressen AS ytterligere.