Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:227 (1997-98)
Innlevert: 11.06.1998
Sendt: 12.06.1998
Besvart: 18.06.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Riksveg 830 mellom Fauske og Sulitjelma i Nordland fylke har tilsammen ca.10 km. med tunneler. Dette er den eneste vegmuligheten fra Sulitjelma til Fauske. I de senere år har faren vært, bokstavelig talt, overhengende for store rasulykker. Senest i mai dette år kjørte flere biler inn i et stort ras.Heldigvis, også denne gangen, unngikk man fysiske personskader.Vil statsråden bidra til at tunnelsikring får større prioritet, og at tunnelene, på den eneste farbare veien til Sulitjelma, blir sikret?

Begrunnelse

Sulitjelma ligger 35 kilometer fra Fauske sentrum.
Stedet har i dag ca. 900 innbyggere. Fram til 1991 var Sulitjelma et stort gruvesamfunn.
Etter nedleggelsen av gruvene har det ikke lykkes å skaffe noen nevneverdige arbeidsplasser i Sulitjelma, og dermed har en stor del av den voksne befolkningen sitt arbeide i andre deler av regionen.
Alle disse pendler to ganger daglig, det samme gjør skoleelevene i videregående skole. Hyttefolk skaper stor biltrafikk i helgene, (ca. 700 hytter) og mange turister besøker dette nedlagte gruvesamfunnet. Biltrafikken er rimelig stor, og det krever en viss veg- og tunnelstandard.

Vegsjefen i Nordland er også bekymret for situasjonen i Sulistunnelene.
I år er det 27 år siden vegen til Sulitjelma ble bygd om fra jernbane til veg. (Samme trase`).
De tidligere jernbanetunnelene ble en del utstrosset, og med «utspent fjell» visste vegmyndighetene at det ville gi problemer i framtida.
Materialene som ble brukt den gangen var ikke bestandige nok mot rust, og etter 27 år, er sikkerheten både med bolter og nett betydelig redusert slik at antall ras øker år for år, på grunn av vann- og isspreng i fjellet.
Det hører med til historien at mens vegbyggingen til Sulitjelma pågikk ble det, etter pålegg fra både Storting og Fylkesting, overført 4,5 millioner kroner fra Sulisvegen til et vegprosjekt i Glomfjord. Disse pengene er aldri blitt tilbakeført, og dermed står Sulistunnelene den dag i dag uten portaler og vannsikring.
På denne bakgrunn ber jeg om et svar på hvordan statsråden ser for seg at Sulistunnelene får en snarlig opprustning.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Hendelsen du viser til skjedde 10. mai da det falt ned stein i vegbanen i Sjønståtunnelen over en lengde på om lag 20 m. Fire biler ble påført skade etter å ha kjørt på stein som lå i vegbanen. Bakgrunnen for steinnedfallet var at bolting og sikringsnett ikke klarte å holde på fjell som løsnet. Det er nå utført rensk av fjell i sonen og i nærliggende soner for å unngå tilsvarende hendelser. Det er likevel behov for videre sikring av tunnelene på rv 830.

Det er dessverre ikke bare på rv 830 at det faller stein ned i tunnelene. I dag er det over 600 km tunneler på riksvegnettet. Tunneler som har vært åpne for trafikk i 20 - 30 år har behov for rensk og sikring. Det er en krevende oppgave å sikre disse tunnelene 100 pst når det gjelder nedfall av stein. Situasjonen på rv 830 er derfor ikke spesiell.

Vegkontoret i Nordland har startet arbeidet med å vurdere tilstanden i tunnelene i fylket. I vurderingen inngår en oppsummering av tunnelens tilstand med hensyn til stabilitet, teknisk utrustning etc. En foreløpig rapport ventes ferdig i løpet av september i år. Målet med rapporten er å skaffe en mer detaljert oversikt over behov for bruk av investeringsmidler i tunnelene i årene som kommer, riktig prioritering av disse midlene og et bredere grunnlag for diskusjon om riktig bruk av vedlikeholdsmidler. Deretter skal det lages en plan for gjennomføring av tiltak. Rv 830 vil selvsagt bli vurdert i denne sammenheng.

På rv 830 prioriteres kontroll og eventuell utskifting av korroderte steinsprangnett, supplering med nye steinsprangnett og fjerning av løs stein. Videre, dersom midlene strekker til vil partier som er sikret med “svartstålbolter”, dvs bolter som ikke er korrosjonsbehandlet, bli supplert/skiftet ut med galvaniserte bolter. Dette arbeidet vil ta til i løpet av sommeren 1998.

En total renovering av tunnelene opp til Sulitjelma vil sannsynligvis beløpe seg til mellom 8 - 10 mill kr. Det er ikke avsatt midler til dette foreløpig.

I Nordland er det for 1998 avsatt 3,8 mill. kr over investeringsbudsjettet og 2,0 mill. kr over driftsbudsjettet til ekstraordinært tunnelvedlikehold. Av dette brukes ca 1,0 mill. kr på tunnelene på rv 830 mot Sulitjelma. Også i fjor ble det brukt ca 0,7 mill. kr til stabilitetssikring i tunnelene på denne vegen.

I begrunnelsen for spørsmålet nevnes de overføringer mellom rv 830 og Glomfjordvegen som fant sted for 27 år siden. Disse må i dag ansees som varige. Det er i alle fall ingen midler til Glomfjordvegen som kan føres tilbake. Siden begge vegene tilhører kategorien “øvrige riksveger” har fylkeskommunen en sterkere påvirkning dersom det i framtida må gjøres et valg mellom disse to.