Skriftlig spørsmål fra Åge Konradsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:228 (1997-98)
Innlevert: 12.06.1998
Sendt: 12.06.1998
Besvart: 17.06.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Åge Konradsen (H)

Spørsmål

Åge Konradsen (H): Studiesenteret på Finnsnes ble opprettet gjennom vedtak i Stortinget i 1996. For skoleåret 1998-99 vil studenttallet ligge på ca.120, og er dermed med på å oppfylle Stortingets intensjoner om å tilføre Midt - Tromsregionen høyt tiltrengt kompetanse.
Hva vil statsråden gjøre for at Studiesenteret skal få utvikle seg videre?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Ved saldering av budsjettet for 1997 gjorde Stortinget vedtak om å bevilge

2 mill. kroner til prøveprosjektet Studiesenteret Finnsnes over Kap. 255 Post 70.9. Stortinget ba også om at departementet fulgte opp med bevilgninger på kommende års budsjetter i prøveperioden (5 år). Midler til prosjektet er derfor også inne i budsjettet for 1998, jf kap 0255 post 70.6 i St prp nr 1 (1997-98).

Studiesenteret Finnsnes er et prøveprosjekt for etablering av et studie- og ressurssenter for befolkningen i Ytre Midt-Troms. Senteret har som mål å være et viktig ledd i etter- og videreutdanning samt kompetanseoppbygging i nært samarbeid med det lokale næringslivet. I et samarbeid med regionens fiskerirelaterte industri inngår også etablering av et senter for redskaps- og fangstteknologi i Studiesenterets virksomhet.

I rapporten for skoleåret 1997-98 går det fram at tilbudene det første studieåret var innen høgskolestudier (10-vekttallsstudier) i engelsk, organisasjon og ledelse, administrativ databehandling og spesialpedagogikk. Til sammen 67 studenter fullførte kursene.

Studiesenteret Finnsnes skal forvalte kurs og utdanningstilbud på ulike nivå innrettet mot behovene i regionens industri og næringsliv. Av tilsagnsbrevet for 1998 går det fram at bevilgningen er knyttet til prøveprosjektet for etableringen av studiesenteret og at det ikke kan nyttes til å subsidiere drift av studieplasser i regi av en statlig høgskole. Det er videre presisert at Studiesenteret ikke skal ta mål av seg til å bli en høyskole.

Studiesenteret Finnsnes fremstår som et interessant og positivt initiativ, og jeg har merket meg uttalelsene fra flertallet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Budsjett-innst. S nr. 12. (1996-97), der departementet blir bedt om å følge opp bevilgningene i den planlagte prøveperioden.