Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:238 (1997-98)
Innlevert: 17.06.1998
Sendt: 18.06.1998
Besvart: 26.06.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Vedr. departementets klagebehandling om sentralnettets utstrekning i Nordkraftområdet og Nordmøre. Det er opplyst at deler av regionalnettet i de omtalte to regioner representerer en reserve for sentralnettet. Er dette spesifikt for disse to områdene eller representerer regionalnettet reserve også i andre deler av landet? Er det noe til hinder for at sentralnettet betaler for reserve i regionalnettet når slik reserve benyttes?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Som kjent har departementet klagesakene om sentralnettets utstrekning til behandling. Det er ikke enighet om hvorvidt regionalnettet i de to omtalte regioner representerer en reserve for sentralnettet. I NVEs vurdering av hvilke nettanlegg som skal inngå i sentralnettet har NVE lagt vekt på at sentralnettet skal ha en landsdekkende karakter, og at dette skal være oppfylt i en normal driftssituasjon. Etter NVEs vurdering er det ikke fremlagt forhold som tilsier at eksisterende kapasitet i 300 kV og 420 kV ledningene i de omtvistede regionene ikke er tilstrekkelig til å tilfredsstille dette kriteriet. Statnett hevder at sentralnettet i de to områdene er avhengig av regionalnettet for å kunne sikre en tilfredsstillende leveringspålitelighet i sentralnettet. Statnett mener videre at de omtvistede linjene ikke utgjør en reserve, men er en naturlig del av sentralnettet.

Når det gjelder hvorvidt sentralnettet kan betale til regionalnettet, er hovedprinsippet at underliggende nett betaler til overliggende nett. NVE har inntil nå ikke behandlet konkrete tilfeller der det er snakk om betaling fra overliggende nett til underliggende nett. NVE har foreløpig ikke funnet det nødvendig å innarbeide føringer på dette området i retningslinjene for beregning av overføringstariffer. Jeg vil imidlertid ikke utelukke at det i særlige tilfeller kan være aktuelt å betale en kompensasjon til underliggende nett.