Skriftlig spørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:239 (1997-98)
Innlevert: 17.06.1998
Sendt: 18.06.1998
Besvart: 26.06.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Har departementet oversikt over hvor stort spenn dagens samlede tariffer for regional- og sentralnettet representerer, og har departementet foretatt noen beregning av om en nettstruktur med større sammenhengende regionale tariffområder, innenfor rammen av NVEs vedtak av 190997, vil kunne bidra til utjevning av tarifforskjeller? Har departementet foretatt noen beregning av om det nye sentralnettet avstedkommer systematiske tarifforskjeller mellom landsdeler og hvor store er i så fall disse forskjellene?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Norges vassdrags- og energiverk (NVE) utgir årlig en statistikk over alle regional- og distribusjonsnettariffer. Hovedprinsippet i punkttariffsystemet er at underliggende nett betaler til overliggende nett. Den samlede tariffen for regional- og sentralnettet for 1998 varierer mellom 89 kr/kW og 586 kr/kW. Med en brukstid på 4000 timer tilsvarer dette hhv. 2,2 øre/kWh og 14,7 øre/kWh. Gjennomsnittet for alle regionalnettene er på 221 kr/kW, eller 5,5 øre/kWh. Forøvrig vises det til variasjonene i tariffene på distribusjonsnivå. Disse gjenspeiler også de store kostnadsvariasjonene knyttet til nettvirksomheten lokalt. Gjennomsnittlig overføringstariff til husholdninger var pr 01.01.98 22,3 øre/kWh (inkl. mva). Den laveste tariffen var 8,6 øre/kWh, mens den høyeste var 33,8 øre/kWh.

I arbeidet med sentralnettets utstrekning har etableringen av regionale fellesnett vært en forutsetning. Departementet har ikke foretatt noen beregning av i hvilken grad en nettstruktur med større sammenhengende regionale tariffområder, innenfor rammen av NVEs vedtak av 19.09.97, vil bidra til utjevning av tarifforskjeller. Departementet har heller ikke foretatt noen beregninger av om sentralnettet i henhold til NVEs vedtak gir systematiske tarifforskjeller mellom landsdeler.

Statnettkundenes Fellesorganisasjon (SFO) har i forbindelse med innspill til departementet i klagesaken om sentralnettets utstrekning foretatt noen beregninger for regionalnettstariffer i enkelte områder, hvor en forutsetter regionale fellesnett. Ifølge SFO vil de store variasjonene i regionalnettstariffen som framkommer i NVEs statistikk, kunne bli utjevnet hvis regionalnettet organiseres i fellesnett eller på annen måte som sikrer rasjonell størrelse på tariffområdet.