Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:241 (1997-98)
Innlevert: 17.06.1998
Sendt: 18.06.1998
Besvart: 25.06.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): For å bli godkjent som ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 3 i den nye godkjenningsordningen etter plan og bygningsloven må man ha utdanning på universitetsnivå som sivilingeniør, sivilarkitekt eller tilsvarende grad og 8 års praksis. Den eneste spesialutdannelsen vi har i Norge innen brannfag som oppfyller «tilsvarende grad» startet opp i 1991/1992. Vil statsråden vurdere å endre forskriften slik at nemnda for de med nevnte spesialutdannelse kan lempe på kravet om 8 års praksis, og eventuelt gi nemnda mulighet til å vurdere om søkernes realkompetanse er likeverdig med formalkravene?

Begrunnelse

I forbindelse med behandling av spørsmålet om sentral godkjenning av Skansen Byggsikring A/S for ulike oppgaver innenfor tiltaksklasse 3 i branntekniske saker foretok sekretariatsleder Erik Pilgaard i godkjenningsnemnda følgende protokolltilførsel:

"Forholdet i denne saken understrekes behovet for at det blir innført en dispensasjonsadgang i godkjenningsforskriften."

Slik forskriftenes krav til utdannelsesnivå og erfaring er utformet i godkjenningsforskriften legges det entydig vekt på formell kompetanse i form av enkelte studieveier. Andre studieretninger som ikke har tilsvarende lengde i universitetsstudiet, men som har større grad av fordypning i akkurat de felt godkjenningene gjelder for, ekskluderes av en slik snever definisjon.

Innenfor branntekniske fag gjelder dette, f.eks utdannelsen som ingeniør i brannteknikk ved Høgskolen Stord-Haugesund og 3 årig bygningsingeniørutdanning med påbygging innen brannfag /cand.mag.grad) som gir langt større fordypning på dette området enn arkitekter og sivilingeniører har. Som nevnt i spørsmålet ble spesialutdanning etablert i 1991/1992. Det vil si at man pr. dags dato rent faktisk ikke kan oppfylle kravet til 8 års praksis.
I tillegg finnes det andre som gjennom praktisk og med ulike faglige kombinasjoner vil kunne dokumentere å ha like god spisskompetanse på akkurat området brannteknikk som sivilingeniører og arkitekter. Det synes derfor påfallende at forskriften ikke har en dispensasjonsadgang hvor godkjenningsnemnda faktisk kan vurdere den realkompetansen de faglige ledere har, men er hensatt til en ren formell vurdering av om man er sivilingeniør/arkitekt og har 8 års erfaring. Spesielt i lys av at godkjenningsreglene er nye og man plutselig innfører formalkrav som kan utelukke næringsdrivende som over år har bygget opp kompetanse nettopp på disse feltene.

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: Det er vist til at den eneste spesialutdanning av tilsvarende grad som sivilingeniør eller sivilarkitekt i Norge startet opp i 1991/1992. Søkere med denne bakgrunn vil dermed ikke ha tilstrekkelig erfaring etter endt utdanning for å oppfylle forskriftskravene for godkjenning.

Jeg kan se at dette kan medføre urimeligheter ved at foretak med faglige ledere med spisskompetanse faller utenfor kravene. Jeg vil derfor se nærmere på reglene og praktiseringen av dem.

Jeg kan ikke kommentere den konkrete klagesaken som nå foreligger til avgjørelse i departementet, men jeg antar at jeg vil kunne foreta en avgjørelse i saken ganske raskt. For ordens skyld vil jeg nevne at kommunen har mulighet til å dispensere fra kravene i forskriften ved lokal godkjenning.