Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:245 (1997-98)
Innlevert: 19.06.1998
Sendt: 19.06.1998
Besvart: 25.06.1998 av finansminister Gudmund Restad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Etter å ha startet utredningsarbeide i 1986, søkte Rana og Fredrikstad i 1990 om frihavnstatus. I 1994 vedtar Stortinget lovhjemmel for opprettelse av frihavner. I desember 1996 vedtar Stortinget at Rana og Fredrikstad skal tildeles frihavnstatus etter nærmere bestemmelser. Disse bestemmelser er enda ikke avklart fra departementets side. Vil statsråden nå sørge for at Rana og Fredrikstad snarest kan komme igang med frihavnprosjektene. Når er regelverket endelig på plass?

Begrunnelse

Denne saken er godt kjent i departementet. Den har versert siden 1986, slik at den skulle være overmoden for avklaring. For næringsliv og kommunene dette gjelder, haster det med å komme frem til en avklaring. Utenforstående hevder at det hersker strid om gjennomføringen, spesielt med innsigelser og påstått motarbeiding fra toll og avgiftsadministrasjon. Det vil etter min oppfatning være tjenlig for alle parter at statsråden sørger for at initiativtakerne i Rana og Fredrikstad kan komme igang med frihavnprosjektene. Det er allerede stor interesse for frihavnprosjektet fra svensk side, og næringslivet er uforstående overfor at en politisk vedtatt frihavnstatus enda ikke er iverksatt.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Det generelle regelverket for frisoner og frihavner er på plass gjennom bestemmelsene i tollovens § 55, som ble iverksatt 1. september 1994, og i departementets forskrift av 13. mars 1996 om frisoner og frihavner. Det er imidlertid korrekt at de konkrete vilkårene i driftstillatelsene ikke er utarbeidet i departementet.

I Stortingets vedtak av 21. desember 1996 har Stortinget gitt samtykke til at Kongen kan gi tillatelse til opprettelse av frihavner i henholdsvis Fredrikstad og Mo i Rana. En endelig driftstillatelse vil derfor være avhengig av en konkret vurdering av om handels- og næringspolitiske hensyn skulle tilsi at det gis tillatelse til etablering av frihavner.

Ved en slik vurdering må det legges vekt på om en tillatelse til etablering av frihavner er et egnet toll- og avgiftspolitisk virkemiddel, og det må i denne forbindelse sees hen til de mulige konkurransevridninger og omgåelsesfarer som kan oppstå, og de følger disse kan få for avgifts- og tollsystemene som helhet. Videre vil næringslivets og tollvesenets erfaringer med de nye reglene om tollager mv som ble gitt i 1994, måtte vektlegges. Så langt jeg er kjent med, har disse nye reglene virket tilfredsstillende for såvel næringslivet som tollvesenet. Det gjenstår derfor å ta standpunkt til om disse 2 konkrete frihavprosjektene er et hensiktsmessig virkemiddel.

Departementet vil med det første avslutte behandlingen av søknadene.