Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:248 (1997-98)
Innlevert: 19.06.1998
Sendt: 22.06.1998
Besvart: 25.06.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Skipskontrollen sertifiserte i august 1995 M/S Casino. Fartøyet ble noen uker etter solgt, og kort tid etter konstaterte den nye eieren at skipet hadde alvorlige mangler med rust o.l. som innebar at skipet ikke var i sjødyktig stand.
Kan statsråden bekrefte at sertifiseringen bør kunne gi kjøper ved umiddelbart salg en viss sikkerhet for sjødyktighet? Vil statsråden se på denne konkrete saken med tanke på om der er begått feil som bør rettes opp?

Begrunnelse

Lastebåten M/S Casino ble i november 1995 omsatt uten at kjøper besiktiget fartøyet. Kjøper la stor vekt på at fartøyet var sertifisert av skipskontrollen for 5 år mindre enn tre uker før kjøpekontrakt.

I henhold til det undertegnede er kjent med, ble det i ettertid klart at fartøyet hadde en rekke feil og mangler, spesielt med ulike konsekvenser av alvorlige rustskader, som gjorde fartøyet ubrukbart for kystfart. Utfra feilenes karakter virker det usannsynlig at feilene skal ha oppstått etter at kontroll ble gjennomført.

Uavhengig av krav til aktsomhet til kjøper, er det nødvendig at Skipskontrollens sertifisering representerer en forutsigbar kvalitetskontroll av fartøyene. Etter gjentatte purringer foretok Skipskontrollen og Sjøfartsdirektoratet ny kontroll i februar 1997 og erklærte skipet som ikke sjødyktig.

Et påfølgende salg av skipet resulterte i økonomisk tap for eieren.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Spørsmålet tar utgangspunkt i en sak der det ble tatt ut søksmål mot staten. Det ble inngått utenrettslig forlik og saken ble hevet. Denne saken er avsluttet og jeg synes derfor ikke at det er riktig å kommentere den konkrete saken nærmere. Jeg vil imidlertid påpeke at sakens faktum er mer komplekse enn det som legges til grunn i spørsmålet.

Hovedformålet med Skipskontrollens virksomhet er å verne menneskeliv. Redere, panthavere og andre med interesser i skipet kan selvsagt ha innrettet seg i tillit til en foretatt kontroll, men risikoen for mulige feil bør disse parter bære selv. Dette syn er støttet i skadeserstatningslovens forarbeider, juridisk teori og rettspraksis.

Jeg kan bekrefte at en sertifisering utført av Skipskontrollen skal være til å stole på. Imidlertid er sertifiseringen ikke ment å fungere som noen garanti mellom kjøper og selger. I forbindelse med kjøp og salg av skip er det vanlig at partene bruker egne konsulenter og klasseselskap for å vurdere skipets tilstand.

Skipskontrollen utfører hvert år et stort antall sertifiseringer og kontroller. Kvaliteten på dette arbeidet er god, men det er alltid en risiko for feil. Kvalitetssikring og effektivisering av kontrollarbeidet er en kontinuerlig prosess i Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen.