Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:249 (1997-98)
Innlevert: 19.06.1998
Sendt: 22.06.1998
Besvart: 29.06.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): SFT har i brev av 12. juni 1998 til Nord-Norsk Energigjenvinning avslått NNEGs søknad om forbrenning av spesialavfall. Slik hensiktsmessighets paragrafen er anvendt av SFT må man tolke det slik at konkurranse avvises av Regjeringen når det gjelder forbrenning av spesialavfall i Norge. Dette vil bli tatt opp av konkurransetilsynet. Hva er egentlig grunnen til avslaget? Har noen av NOAHs eiere stilt krav at NOAH skal ha monopol for behandling av spesialavfall? I såfall må Stortinget informeres om forholdet.

Begrunnelse

Allerede tidlig i 1994 ble NNEGs planlagte anlegg i Mo drøftet med myndighetene, og siden har det vært holdt jevnlige kontakter.

Inntil sommeren 1997 var det ikke mottatt et eneste signal om at myndighetene så problematisk på spesialavfallsdelen av selskapets konsesjonssøknad. Alle mente dette kunne være en regionsløsning for Nord-Norge og Nordkalotten. Ikke minst det siste.

NORSAS ( norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning) har i store ord anbefalt at NNEG bør få konsesjon for sitt anlegg i Mo i Rana.
NORSAS mener planene til NNEG vil redusere eller eliminere behovet for eksport av alle typer organisk spesialavfall.

Denne bedriften vil være av stor betydning for Distrikts-Norge, og vil gi interessante teknologiske arbeidsplasser.

I et svar til Høyres Jan Tore Sanner i en spørretime svarer statsråden: «Jeg har ikke noe prinsipielt imot Stortingets ønsker om konkurranse på dette feltet, men at vi må stille strenge krav til de som skal konkurrere på dette området.»

Håper at statsråden, gjennom en varslet ankesak, vil bidra til en positiv løsning for alle parter.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Jeg viser til spørsmål nr. 249 fra representanten Torny Pedersen vedrørende SFTs avslag på søknad fra Norsk EnergiGjenvinning AS (NNEG) så langt gjelder forbrenning av spesialavfall ved brev den 12.06.98.

Begrunnelsen for vedtaket fremgår av SFTs brev. Det sentrale vurderingstema er hva som er et hensiktsmessig og forsvarlig system for innsamling og behandling av spesialavfall for landet totalt sett, jf forurensningsloven § 31. Denne vurderingen bygger på en avveining av en rekke momenter, hvor blant annet hensynet til konkurranse trekkes inn. Det er ikke stilt krav fra eierne av Norsk Avfallshåndtering AS (NOAH) om at selskapet skal ha monopol for forbrenning av spesialavfall. For øvrig viser jeg til forutsetningene i St.prp 103 (1990-91) om dannelsen av selskap for behandling av spesialavfall m.m.

Ettersom vurderingen kan påklages til departementet innen 3 uker finner jeg det ikke hensiktsmessig å kommentere SFTs avgjørelse ytterligere nå.