Skriftlig spørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:267 (1997-98)
Innlevert: 02.09.1998
Sendt: 02.09.1998
Besvart: 08.09.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Mener Næringsministeren at det er i overensstemmelse med EØS-avtalen at norske bedrifter ved anbud til oppdragsgiver i et annet EØS-land, må levere anbudsdokumentene på vedkommende lands språk?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Det er ikke nedfelt bestemmelser i EØS-avtalen på området for offentlige anskaffelser som forplikter oppdragsgiver til å utforme anbudsdokumenter på et av de offisielle EU-språkene. EØS-avtalen pålegger heller ikke oppdragsgiver å akseptere anbudsdokumenter som er levert på et annet språk enn oppdragsgivers eget, men oppdragsgiver står også i denne sammenheng fritt til å akseptere slike anbud.

Enkelte har reist spørsmål om oppdragsgivers bruk av eget språk i forbindelse med offentlige anskaffelser er i strid med EØS-avtalens bestemmelser om at det ikke er anledning til å diskriminere på grunnlag av nasjonalitet, jf EØS-avtalens artikkel 4. Det er imidlertid annerkjent praksis at det ikke er i strid med diskrimineringsforbudet å benytte eget lands språk i en anbudsprosess.

Det er således ikke i strid med EØS-avtalen at et lands oppdragsgiver forutsetter at norske leverandører leverer anbud utferdiget på vedkommende lands språk. Norske oppdragsgivere kan på tilsvarende måte forutsette at leverandører fra andre EØS-land leverer anbud utferdiget på norsk