Skriftlig spørsmål fra Gunnar Skaug (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:276 (1997-98)
Innlevert: 11.09.1998
Sendt: 11.09.1998
Besvart: 17.09.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Gunnar Skaug (A)

Spørsmål

Gunnar Skaug (A): I Interregprosjektet «Økt aktivitet innen oppdrett og videreforedling av fisk og skalldyr i Østfold og Buhuslän» lå SND inne med en finansiering på 360.000 kr. Dette prosjektet har potensialet til å løfte opp fiskeribransjen i regionen betydelig, og skape varige verdier i form av gode produkter, lønnsom drift og nye arbeidsplasser. Etter at SND fikk store kutt i sine rammer i Revidert nasjonalbudsjett mistet en denne finansieringen som førte til at prosjektet stoppet. Hva kan næringsministeren gjøre for å hindre slike totalt uforutsigbare konsekvenser som spesielt rammer nye næringsprosjekter og små og mellomstore bedrifter? Dessuten påvirker dette også det interregionale samarbeidet.

Begrunnelse

Prosjektet «Økt aktivitet innen oppdrett og videreforedling av fisk og skalldyr i Østfold og Buhuslän» er et såkalt Interregprosjekt som innebærer i dette tilfellet et samarbeid mellom Sverige og Norge i ovennevnte region. Prosjektet startet opp desember 1997 og er planlagt avsluttet i 1. fase ved årsskiftet 98-99. Prosjektet er lagt opp som en feasibility-studie hvor partnerne Stiftelsen Østfoldforskning (STØ), ALMI Foretagspartner AB og Tjernø Marinbiologiske Laboratorium utfører arbeidet. I tillegg er det 5 bedrifter som deltar i deler av prosjektets aktiviteter. En har dessuten kartlagt samtlige 30 bedrifter i regionen som driver innenfor fiskebearbeiding og 8-10 av disse ønsker et tett samarbeid om videre utvikling av fiskeriindustri i regionen.

SND har nå trukket seg ut av prosjektet etter at SNDs rammer er kuttet med 140 mill. kroner. I et Interregprosjekt er det slik at offentlige midler utløser Interregmidler. Det betyr at en må finne en annen offentlig finansiør enn SND, og dette har medført betydelige problemer både for de norske og svenske partnerne i prosjektet.

Det som prosjektet spesielt har utviklet, er et såkalt integrert marint produksjonsanlegg (IMP) som har flere produksjons- og verdilinjer. Disse er:
1. Mottak av levende eller slaktet laks som bearbeides til porsjonsstykker i porsjonsforpakninger.
2. Oppdrett av steinbit, slakting og bearbeiding til porsjonsstykker.
3. Levende lagre av skalldyr, spesielt sjøkreps, østers og hjertemusling.
4. Mottak av eksternt fiskeavfall fra regionen (ca. 10.000 tonn/år), samt behandling av internt fiskeavfall fra slakteriet til høyverdige produkter som marine oljer, ulike helsekostprodukter slik som protein/aminosyrepulver, spesialkjemikalier, energi og fôr.
5. Produksjon av mikroalger som råstoff til spesialkjemikalier og til fôr. Mikroalger er den biomassen som vokser raskest, og kan betegnes som Nordens tropeskog.
6. I tillegg er det vurdert å opprette nye oppdrettsanlegg for varmekjære arter der hvor man har overskuddsvarme fra prosessindustri. Det er vurdert ny teknologi for småskalaoppdrett i lukkede systemer som kan produsere ca. 350-400 tonn fisk/år. En IMP trenger betydelige mengder fisk ( 10.000 tonn/år) for å få god lønnsomhet. Det betyr at det er god strategi å basere seg på flere underleverandører.

De økonomianslagene som er gjort tyder på interessant økonomi i prosjektet, og at realisert anlegg kan skape mellom 50-100 nye årsverk og en omsetning mellom 250-500 mill. kroner. En slik aktivitet vil gi et betydelig løft for regionen.

Dramatiske kutt i virkemiddelapparatet for næringsutvikling rammer innovasjonsprosjekter og små og mellomstore bedrifter spesielt hardt. For at innovasjonsprosjekter ikke bare skal gjennomføres i regi av store aktører trengs det et oppegående SND.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: I St prp nr 65 (1997-98) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1998 ble det lagt opp til å redusere årets ramme for SNDs utviklingstilskudd med 30 mill. kroner, fra 251,1 mill. kroner til 221,1, mill. kroner. I omtalen av forslaget (side 54) ble det gitt følgende presisering: "Dette vil medføre reduksjoner eller utsettelser av enkelte programmer og prosjekter".

Etterspørselen etter SNDs virkemidler er høy. Da Stortinget i juni gjorde sitt vedtak om omprioriteringer på statsbudsjettet for 1998 var SNDs rammer på det nærmeste fullt utnyttet. Vedtaket omfattet et rammekutt for landsdekkende utviklingstilskudd med 75 mill. kroner (fra 251,1 mill. kroner til 176,1 mill. kroner) og redusert tapsfond for den landsdekkende risikolånordningen med 17 mill. kroner (fra 70 mill. kroner til 53 mill. kroner). Ved utløpet av juli måned var de reviderte budsjettrammene for disse virkemidlene brukt opp. Som en følge av vedtaket og den høye utnyttelsesgraden måtte en del av de engasjementer man hadde for 1998 revurderes.

Det har siden opprettelsen av SND vært lagt til grunn (jfr. St meld nr 51 (1996-97) Om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, side 11) at styrets myndighet ikke skal begrenses ved at departementet eller Regjeringen treffer avgjørelser i enkeltsaker vedrørende tildeling av lån, garantier, egenkapital og/eller tilskudd. Det er således ikke klageadgang til departementet eller Regjeringen for beslutninger fattet av styret. De konkrete revurderinger for 1998 på grunn av budsjettvedtaket, er i tråd med ovenstående gjort av SND.

Det har ikke vært mulig å gjennomføre Stortingets vedtak uten at det har fått direkte følger for flere av SNDs engasjementsbedrifter. Disse er, i tråd med Stortingets vedtatte føringer for SND, overveiende mindre bedrifter, og det har derfor vært vanskelig å unngå at budsjettkutt går utover denne bedriftsgruppen.