Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:278 (1997-98)
Innlevert: 11.09.1998
Sendt: 14.09.1998
Besvart: 18.09.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Barne-og familiedepartementet har i forbindelse med de såkalte medlemsjukssakene i forhold til ungdomsorganisasjonene brukt mye tid og penger på å følge opp disse sakene. I forbindelse med videreføringen i 1998 er det ønskelig å få vite hvor på departementets budsjett kostnadene til denne spesielle delen av medlemsjukssaken er belastet?

Begrunnelse

I 1997 ble midler til departementets arbeid med medlemsjukssaken i utgangspunktet belastet barne-og ungdomsorganisasjonenes egen bevilgning, og førte da i utgangspunktet til en svekkelse av organisasjonene. Når oppfølgingen også fortsetter i 1998 er det av stor viktighet at ikke midler til slik oppfølging rammer barne-og ungdomsorganisasjonene selv.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I forbindelse med at det i mars 1995 kom store mediaoppslag om at ungdomsorganisasjoner jukset med medlemstall, nedsatte daværende regjering en granskningskommisjon; Fjeld-kommisjonen. Samtidig ga Barne- og familiedepartementet Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene i oppdrag å gjennomføre en ekstraordinær kontroll av opplysningene i barne- og ungdomsorganisasjonenes søknader om tilskudd. Videre foreslo Barne- og familiedepartementet i St.prp. nr 1 (1995 - 96) at det skulle nedsettes et utvalg som skulle vurdere mer grunnleggende endringer i tilskuddsordningen i fremtiden. Stortinget sluttet seg til dette, og Stensrudutvalget ble deretter oppnevnt. Både Fjeld-kommisjonen, Stensrudutvalget og den ekstraordinære kontrollen medførte økte utgifter for departementet.

Departementet vedtok i 1997 nye forskrifter om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner etter at disse var forelagt Stortinget, og det nye regelverket medførte at Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene hadde store administrasjonsutgifter i 1997.

De ekstraordinære utgiftene har i hovedsak blitt dekket over bevilgningen til barne- og ungdomsorganisasjonene. Kontrollen i 1995 førte imidlertid til at flere organisasjoner som tidligere hadde fått utbetalt for mye tilskudd, betalte dette beløpet tilbake til staten. Disse innbetalte midlene har for en stor del dekket departementets ekstraordinære utgifter i saken.

Oppfølgingen av den ekstraordinære kontrollen er i det vesentligste avsluttet, men for to organisasjoners del er saken brakt inn for retten. Behandlingen av disse sakene vil imidlertid ikke medføre noen ekstra driftsutgifter for departementet i 1998. Det innebærer at tilskuddet til organisasjonene for 1998 ikke vil bli redusert som følge av ekstraordinære kostnader til kontroll og forvaltning.