Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:288 (1997-98)
Innlevert: 22.09.1998
Sendt: 22.09.1998
Besvart: 25.09.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Mener sosialministeren at det er riktig at personer som mottar alderspensjon skal få nedsatt trygden på grunn av at de er politisk aktive og mottar godtgjøring for arbeidet, etter fastsatte satser på lik linje med andre folkevalgte med politiske verv, og dersom vi ønsker at også eldre skal delta i det politiske arbeidet, vil ikke dette være et hinder for at eldre er villige til å stille til valg?

Begrunnelse

Halden trygdekontor har satt ned alderspensjonen til en fylkespolitiker på grunn av at vedkommende har fått utbetalt godtgjørelse for politisk arbeid i fylkestinget. Vedtaket har også fått tilbakevirkende kraft med 1 år.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Stortingsrepresentant Signe Øye reiser spørsmål om jeg mener det er riktig at personer som mottar alderspensjon skal få nedsatt trygden på grunn av at de er politisk aktive og mottar godtgjøring for arbeidet på lik linje med andre folkevalgte med politiske verv. Dersom vi ønsker at også eldre skal delta i det politiske arbeidet, reiser representanten spørsmål om dette vil være et hinder for at eldre er villige til å stille til valg.

Ifølge folketrygdloven § 19-4, er det først fra fylte 70 år at det foreligger en ubetinget rett til alderspensjon fra folketrygden uten hensyn til annen pensjonsgivende inntekt som pensjonisten har. Samtidig stanser videre opptjening av pensjonspoeng.

Godtgjørelse for politisk arbeid regnes som "pensjonsgivende inntekt", det vil i hovedsak si personinntekt etter skatteloven § 55 (jf. folketrygdloven § 3-15). Som personinntekt etter skatteloven § 55 nr 1 bokstav a regnes godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold, herunder honorar, tantieme med mer, og etter bokstav b regnes godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende. Det er således klart at godtgjørelse for politiske verv i dag skal regnes som pensjonsgivende inntekt.

Alderspensjon mellom 67 og 70 år reduseres på grunnlag av den pensjonsgivende inntekten som pensjonisten fortsatt har (folketrygdloven § 19-6). Alderspensjonen skal bare reduseres hvis den pensjonsgivende inntekten er større enn folketrygdens grunnbeløp (fribeløp), som for tiden utgjør kr 45.370. Pensjonen reduseres med 40 prosent av inntekt over grunnbeløpet. Hvis en alderspensjonist for eksempel har en pensjonsgivende inntekt på kr 100.000 som godtgjørelse for politisk arbeid, skal pensjonen således avkortes med kr 21.852

(kr 100 000 – 45.370 x 40).

På den annen side medfører en pensjonsgivende inntekt over grunnbeløpet mellom 67 og 70 år, at det fortsatt tjenes opp pensjonspoeng. Det medfører at hvert år med slik inntekt vanligvis vil gi en 2 000 – 3 000 årlig større tilleggspensjon etter fylte 70 år. Det er følgelig lønnsomt å ha pensjonsgivende inntekt i disse årene.

Fra min side er det selvsagt ønskelig at eldre skal delta i det politiske arbeidet, og jeg mener de også har økonomisk fordel av dette selv om pensjonen blir noe redusert mellom 67 og 70 år. Reduksjon av pensjon bør her sees i sammenheng med fortsatt opptjening av pensjonspoeng.

Etter min oppfatning vil det ellers være vanskelig å sette godtgjørelse for politisk arbeid i en annen stilling enn godtgjørelse for arbeid i andre utvalg, råd og lignende.