Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:289 (1997-98)
Innlevert: 22.09.1998
Sendt: 22.09.1998
Besvart: 29.09.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Mener statsråden at kontantstøtten skal ses på som en inntekt som bør kunne trekkes fra når sosialtrygden beregnes, og er ikke det eneste kravet til å motta kontantstøtte at foreldrene ikke benytter seg av en barnehageplass?

Begrunnelse

Ifølge Moss sosialkontor risikerer sosialklienter i Moss kommune å bli trukket i sosialhjelp dersom de mottar kontantstøtte. Ved henvendelse til departementet får sosialkontoret ikke noe råd, og det foreligger heller ingen planer om at de vil gi råd, men at den enkelte kommune må tolke reglene selv.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Et grunnvilkår for rett til kontantstøtte er at det ikke, eller bare delvis, gjøres bruk av barnehageplass som det ytes statlig driftstilskudd for. Hvis vilkårene for rett til kontantstøtte er oppfylte, gis støtte. Kontantstøtten avkortes ikke mot trygdeytelser til eneforsørgere eller andre trygdeytelser som erstatter arbeidsinntekt.

Økonomisk sosialhjelp gis til personer som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold og som trenger hjelp for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Det er et grunnprinsipp i sosialtjenesteloven, som administreres av Sosial- og helsedepartementet, at sosialhjelpen skal være subsidiær - det vil si at alle andre inntektskilder skal utnyttes før det er aktuelt å gi sosialstøtte. Det finnes pr. i dag ikke hjemmel i sosialtjenesteloven til å pålegge kommunene å se bort fra visse ytelser ved beregningen av stønad til livsopphold. Sosial- og helsedepartementet har gitt veiledende retningslinjer til sosialtjenesteloven. Av retningslinjene fra 1993 fremgår det at det skal foretas en individuell behovsprøving i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av søkerens/familiens økonomiske, sosiale og helsemessige forhold. Ved vurderingen av om en person har rett til stønad til livsopphold og ved utmålingen av stønaden skal det tas hensyn til alle inntekter og utgifter. For familier med barn skal for eksempel barnetrygd regnes med på inntektssiden samtidig som alle utgifter knyttet til forsørgelse og omsorg tas med på utgiftssiden. I tråd med sosialtjenesteloven og gjeldende retningslinjer har kommunene mulighet til å ta hensyn til at familien mottar kontantstøtte ved utmåling av sosial stønad.

Regjeringen er opptatt av spørsmålet om utmåling av sosialhjelp. Sosial- og helsedepartementet arbeider for tiden med revidering av retningslinjene til lov om sosiale tjenester. Et mål for dette arbeidet er felles kriterier som grunnlag for tildeling av sosialhjelp. Spørsmålet som gjelder nivået på sosialhjelpen vil bli tatt opp i en stortingsmelding om utjevning av levekår, som etter planen skal legges fram våren 1999. I St prp nr 53 (1997-98) om innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre er det under pkt. 4.6 vist til arbeidet med denne meldingen.