Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:290 (1997-98)
Innlevert: 23.09.1998
Sendt: 23.09.1998
Besvart: 29.09.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Enkelte steder, særlig i Oslo, et det problemer med at biler uten kjennemerke (skilter) står parkert langs gater og veger, mange mer eller mindre permanent, og dermed opptar et stort antall parkeringsplasser. Er det riktig at det ut i fra dagens lovgivning ikke er mulig å fjerne biler som står parkert uten skilter fra offentlig eiendom sjøl om bilene står parkert permanent og hvis dette er riktig, trengs det eventuelt lovendring for å skaffe myndighetene hjemmel til å fjerne slike biler?
(Bilvrak)

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg viser til at problemstillingen tidligere er tatt opp av representanten Kristin Halvorsen i spørsmål nr. 88 til skriftlig besvarelse.

Kopi av mitt svar av 25. februar 1998 til representanten Halvorsen, følger vedlagt.

Som det fremgår vil det med hjemmel i forurensningsloven § 28, jf §§ 37 og 74 kunne gis pålegg om fjerning av, eller foretas fjerning av, motorkjøretøy som er etterlatt slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Myndigheten til å gjennomføre slike tiltak er tillagt kommunen, og er i Oslo kommune delegert videre til Trafikketaten.

Trafikketaten arbeider nå med utforming av retningslinjer ift den hjemmel for fjerning av kjøretøy som er gitt i forurensningsloven. Eventuelle ytterligere spørsmål vedrørende innholdet i retningslinjene eller fremdriften i dette arbeidet, vil kunne stilles direkte til Oslo kommune. Samferdselsdepartementet vil imidlertid følge opp saken videre.

Når det gjelder fjerning av kjøretøy som ikke er å anse som vrak eller etterlatt iht forurensningslovens bestemmelser, vil eventuell fjerning måtte skje med hjemmel i vegtrafikklovgivningen.

Samlet sett bør dagens regelverk gi tilstrekkelige muligheter til opprydding av etterlatte kjøretøyer og vrak.

Vedlegg