Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:296 (1997-98)
Innlevert: 30.09.1998
Sendt: 30.09.1998
Besvart: 06.10.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Vil samferdselsministeren vurdere mulighetene for å legge inn ny tilførselsvei fra Drøbak til Oslofjordforbindelsen ved Måna, samt opprusting av sambandet mellom E18 Drammen og Oslofjordforbindelsen i Røyken, som en del av bompengeprosjektet, ved eventuelt å forlenge perioden for bompengeinnkreving?

Begrunnelse

Oslofjordforbindelsen vil bl.a. medføre at boligområdet Heer i Frognkommune, Akershus, vil bli utsatt for økt trafikkbelastning på mer enn 5000 pbe/døgn. I Buskerud vil Røyken/Drammen likeledes få en betydelig trafikkøkning gjennom boligområder på en veistrekning ikke tilpasset den nye Oslofjordforbindelsen.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Oslofjordforbindelsen er planlagt åpnet høsten 2000, og vil delvis bli finansiert med bompenger, jf St prp nr 87 (1995-96). Bompengeperioden er her stipulert til 15 år, og bompengeandelen er relativt høy. Prosjektet er nå kostnadsberegnet til 1306 mill 1999-kr, som er om lag 18 pst høyere enn opprinnelig overslag.

Kostnadsøkningen må delvis dekkes av bompengeselskapet, etter gjeldende retningslinjer.

Jeg er imidlertid klar over at Oslofjordforbindelsen kan forbedres både på øst- og vestsiden. I St meld nr 37 Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 (s. 116) går det frem at nye prosjekter på denne stamvegruten derfor vil bli vurdert i forbindelse med revisjon av NVVP for perioden 2002-2011.

Når det gjelder de to prosjektene som konkret er tatt opp i spørsmålet, opplyser Vegdirektoratet at prosjektene foreløpig - og på et usikkert grunnlag - er kostnadsberegnet til 232 mill kr, fordelt med 200 mill på parsellen Dagslett - Linnes og 32 mill kr for vedtatt alternativ for ny rv 153 Gislerud - Måna.

Med utgangspunkt i St prp nr 87 (1995-96) skal bompengeselskapet finansiere 705 mill 1996-kr på Oslofjordforbindelsen. Kostnadsøkningen for prosjektet medfører at bompengebehovet nærmer seg 800 mill kr, og kan føre til at bompengeperioden må forlenges ut over de planlagte 15 årene.

En utvidelse av prosjektet vil kreve ytterligere bidrag fra bompengeselskapet. Det er uklart hvor lenge bompengeperioden vil måtte forlenges. Dette vil være avhengig av bompengeandel, renteutvikling og trafikkutvikling, men det vil uansett være snakk om en forlengelse av bompengeperioden med flere år.

Foreløpig mener jeg at trafikkutviklingen og økonomien i prosjektet må vurderes nærmere før det diskuteres en utvidelse av prosjektet. Dersom det imidlertid viser seg å være forsvarlig å bygge ut et eller begge av de to prosjektene, er jeg innstilt på å vurdere dette nærmere. Et slikt initiativ må imidlertid komme fra lokalt hold, slik regelen er ved bompengeprosjekter.