Skriftlig spørsmål fra Sigurd Manneråk (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1 (1996-97)
Innlevert: 04.10.1996
Sendt: 04.10.1996
Besvart: 11.10.1996 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Sigurd Manneråk (Sp)

Spørsmål

Sigurd Manneråk (Sp): "Fangststoppen i makrellfisket i høst har ført til store problemer for kystfiskeflåten. Hvilke tiltak vil fiskeriministeren sette i verk for å hindre en liknende situasjon til neste år?"

Begrunnelse

Jan Henry T. Olsen (A)

Svar

Jan Henry T. Olsen: Det vises til spørsmål til skriftlig besvarelse av fiskeriministeren fra stortingsrepresentant Sigurd Manneråk, jf. spørsmål nr. 1.

Norge og EU ble for 1996 enige om en reduksjon i totalkvoten for makrell på over 30 %. I det interne norske reguleringsopplegget for 1996 fikk kystgruppen videreført sin kvote på 20.000 tonn, mens ringnot- og trålergruppene måtte ta hele belastningen med reduksjonen i den norske totalkvoten.

Den forskriften som regulerer makrellfisket inneholdt en særskilt bestemmelse om at fartøy i kystgruppen under 13 meter eller som fisker med dorg, not eller garn kunne fortsette fisket selv om denne kvoten ble nådd. På det tidspunktet denne forskriften ble fastsatt, la en til grunn at dette fisket ville foregå etter samme mønster som for tidligere år. Det viser seg imidlertid at innsatsen i fisket til kystgruppen i år er økt betydelig. Dette har hovedsakelig sammenheng med økte makrellpriser. Da det som følge av den økte innsatsen kunne konstateres at kystkvoten var blitt overfisket, hadde myndighetene ikke annet valg enn å bruke den generelle fiskestoppadgangen Fiskeridirektøren har i henhold til forskriftsverket.

Det kan nevnes at den delen av kystfiskergruppen som har aksjonert - de som fisker med dorg og garn - i år har fisket betydelig mer enn i fjor. Årets priser har vært bedre enn noen gang tidligere på 90-tallet. Samlet sett kan det regnes med at det økonomiske utbyttet for denne gruppen vil være omtrent tre ganger så stort som i fjor.

Etter at stoppen var iverksatt var det betydelig kontakt mellom Fiskeridepartementets politiske ledelse og fiskerne. Statssekretæren hadde 13. og 14. september samtaler med Fiskarlagets formann og representanter for kystmakrellfiskerne. Videre ble det 17. september avholdt et møte mellom fiskeriministeren, statssekretæren og representanter for de fiskerne som omfattes av fiskestoppen. Situasjonen ble grundig gjennomgått uten at det framkom nye momenter som kunne tilsi en endring av den beslutningen som var tatt. Det er beklagelig at man har måttet stoppe kystfisket, men Norge kan som ansvarlig fiskerinasjon ikke tillate et bevisst overfiske.

Det norske reguleringsopplegget i ulike fiskerier omfattes av en grundig faglig behandling før vedak fattes. Reguleringene for 1997 vil på vanlig måte bli drøftet i Reguleringsrådet, som er det organ som skal gi forvaltningen faglig råd basert på den kompetanse aktiv deltakelse i næringsaktivitet gir. Fiskerinæringens organisasjoner er derfor og naturlig nok bredt representert i dette rådet.

Ut over den faglige behandlingen av makrellreguleringen for 1997 i Reguleringsrådet, vil vi i samarbeid med Norges Fiskarlag gjennomgå reguleringsopplegget for neste år, nettopp for å søke å unngå at situasjonen som oppsto i år gjentar seg.

Jeg vil avslutningsvis minne om at på tross av den reduksjonen Norge og EU foretok i totalkvoten for makrell i 1996, er makrellbestanden i fare og ytterligere reduksjoner vil være påkrevd i fremtiden.