Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:2 (1998-99)
Innlevert: 02.10.1998
Sendt: 02.10.1998
Besvart: 07.10.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvor mange utenlandske elever har gått på norske folkehøyskoler siden ordningen med at folkehøyskolene kan ta opp inntil 500 utenlandske elever i utdanningsøyemed hvert skoleår ble innført, og hvor mange av de utenlandske studentene er reist hjem etter endt utdanning, og hvordan finansieres deres opphold (skole og livsopphold)?

Begrunnelse

Det vises til rundskriv F-50/98. Det vises også til Stortingets behandling av opptaket til studier ved universitetene for høstens skoleår der det fremkom at svært få av studentene, som var kommet til landet gjennom kvoteordningen for studenter fra samveldet av uavhengige stater og land i sentral- og øst Europa og utviklingsland, pr. i dag er registrert som hjemreist. Det er å anta at tanken bak slike ordninger er at elevene skal kunne tilegne seg kunnskap og erfaringer som de ikke kan gjøre i hjemlandet, for deretter å dra hjem og benytte disse til beste for befolkningen og samfunnet i hjemlandet. Det antas at tanken bak ordningen både når det gjelder folkehøyskoler og universiteter ikke er at man ønsker en omgåelse av innvandringsstoppen.

I forhold til siste del av spørsmålet vises det til rundskriv F-50/98 punkt 5 der det sies at man ikke gir studiestøtte til utenlandske elever i utdanningsøyemed ved norske folkehøyskoler.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser til brev av 02.10.98 med spørsmål om utenlandske elever på folkehøgskole.

Fra og med skoleåret 1987-88 ble det fastsatt at folkehøgskolene ikke kunne ta opp mer enn 500 utenlandske elever som kommer til Norge i utdanningsøymed.

De ønsker å få svar på følgende:

· Antall utenlandske elever har gått på norske folkehøgskoler siden ordningen trådte i kraft

· Hvor mange som er reist hjem etter endt utdanning

· Hvordan deres opphold (skole og livsopphold) finansieres

Departementet har følgende statistikk over folkehøgskoleelever for ovenstående omtalte elevgruppe:

1991-92: 334

1992-93: 245

1993-94: 279

1994-95: 201

1995-96: 402

Da utlendingers utreise fra Norge ikke registreres, finnes det dessverre ingen statistikk over hvor mange av elevene som reiser tilbake til hjemlandet.

For å få oppholdstillatelse for å gå på folkehøgskole, stilles det krav til finansiering av skole og livsopphold.

For utenlandske elever som skal bo på skolen, skal det være innbetalt et beløp på konto som disponeres av skolen. Beløpet skal være på 140 % av veiledende minstepris for oppholdsutgifter fastsatt av Folkehøgskolerådets økonomiutvalg hvert år. Det er ikke meningen at de utenlandske elevene skal betale mer enn de norske. De 40 % ses på som en form for garanti. Beløpet skal disponeres av eleven i samråd med skolen til lommepenger, utgifter til hjemreise og utgifter en ikke kjente til på forhånd.

I forbindelse med privat innkvartering, kan garanti for kost og losji unntaksvis aksepteres. Det er en forutsetning at garantisten kan vise til en minimumsinntekt lik lønnstrinn 1 i statens lønnsregulativ. Søkeren skal selv disponere midler til dekning av lommepenger og undervisningsmateriell. Det kreves som hovedregel at disse midlene blir innbetalt på konto i Norge.