Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:3 (1998-99)
Innlevert: 02.10.1998
Sendt: 02.10.1998
Besvart: 07.10.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): På komitereiser rundt om i landet får jeg til stadighet henvendelser om at A-post ikke kommer frem til avtalt tid. I hvor stor grad klarer Posten BA å oppfylle målet Stortinget har satt om at 93 prosent av A-posten skal være fremme hos adressat dagen etter at postsendingen er innlevert?

Begrunnelse

I svaret fra statsråden ønskes oversikten brutt ned på fylkes- og kommunenivå.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det er i konsesjonen til Posten Norge BA (Posten), som er fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. oktober 1997, satt krav om at minimum 93 pst av Postens prioriterte brevpost skal foreligge hos mottaker senest dagen etter innleveringen. Post- og teletilsynet skal føre tilsyn med at konsesjon med vilkår overholdes.

Jeg har fått opplyst fra Posten at konsulentselskapet Price Waterhouse Coopers som utfører kvalitetsmålinger for prioritert brevpost på oppdrag fra Posten, har vist i målinger for 1997 at 80,3 pst av all post som ble sendt som prioritert brevpost kom frem til mottaker dagen etter innlevering. Det er også målt at 96,5 pst av slike sendinger var framme etter 2 dager og 99,1 pst var framme etter 3 dager.

Etter krav i konsesjon skal Posten også rapportere måloppnåelsen for prioritert brevpost kvartalsvis til Post- og teletilsynet. Målingene for første kvartal i 1998 viser at 80,8 pst av sendinger i kategorien prioritert brevpost ble mottatt dagen etter innlevering. For andre kvartal viser målingene et resultat på 79,6 pst. I forhold til resultatet for andre kvartal har bemanningssituasjonen og utskiftning av utrangert utstyr, sammen med streikene på vårparten, påvirket resultatene. Osloregionen hadde spesielt lav måloppnåelse som følge av dette, men problemene i Oslo forplantet seg til hele landet, siden hoveddelen av brevposten passerer gjennom denne regionen.

Posten er ikke tilfreds med måloppnåelsen, og det er sterkt fokus på kvalitetsheving internt i Posten. Det er fra Posten satt i gang flere tiltak for å bedre måloppnåelsen. Posten arbeider blant annet med rekruttering av flere postbud, ombygging av brevsenteret i Oslo for å oppnå mer effektiv drift og planlegging av ny sorterings- og transportstruktur. I tillegg har Posten iverksatt tiltak for å bedre kvalitet på opplæring og oppfølging av postbudene. Dette er spesielt fokusert i Oslo. Det vil også bli gjennomført en omfattende satsing på kvalitetsopplæring for ansatte i Posten Produksjon.

Samferdselsdepartementet er svært opptatt av at kvalitetskravene i konsesjonen blir overholdt, og vil i samarbeid med Post- og teletilsynet følge nøye med i den videre utviklingen når det gjelder måloppnåelsen for framsending av A-post.

I tillegg vil jeg opplyse at målingene, som blir utført av konsulentselskapet Price Waterhouse Coopers, gjennomføres nasjonalt gjennom bruk av testsendinger som måles opp mot poststrømmene, og resultatene blir dermed ikke brutt ned på fylkes- og kommunenivå. Posten har til bruk for den interne styringen muligheter for å skaffe seg oversikt over resultater på regionnivå, men disse opplysningene er sammensatt slik at det er lite hensiktsmessig å bruke dette eksternt. Dette skyldes dels at posten sendes mellom regioner, og at problem ett sted påvirker resultater flere andre steder. Det kan også legges til at de regionale nedbrytningene i Posten er knyttet til produksjonsområder, som ikke korresponderer med fylkesgrenser, men med Postens interne styringsbehov.

Jeg viser for øvrig til det arbeid som er satt i gang for å avklare om vi setter de rette kvalitetskrav. I den sammenheng vil vi vurdere hvordan en bedre geografisk treffsikkerhet i målingene kan oppnås.