Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:4 (1998-99)
Innlevert: 02.10.1998
Sendt: 05.10.1998
Besvart: 09.10.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Dagsavisen 2.10.98 går det fram at Arbeidsdirektoratet med øyeblikkelig virkning har stanset ordningen med utdanningsvikariater. Samtidig har arbeidsdirektøren varslet at ledigheten kommer til å øke.
Å fjerne utdanningsvikariatene vil føre til at flere blir ledige og færre får kompetanse.
Vil ministeren ta initiativ til at ordningen opprettholdes?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Formålet med Vikarplassordningen er å gi ledige relevant arbeidspraksis i offentlige og private virksomheter. Samtidig får ansatte permisjon til å ta utdanning som bidrar til å heve kompetansenivået ved arbeidsplassen eller frigjøres til innsats overfor ledige gjennom prosjektvirksomhet. Jeg vil understreke at Vikarplassordningen er primært et arbeidsmarkedstiltak for at arbeidsledige skal få arbeidstrening. En sekundær og positiv effekt av tiltaket er at ansatte kan få mulighet for å ta etterutdanning, mens en arbeidsledig vikarierer for dem mens de er under utdanning.

Målgruppen for tiltaket er ledige med relevant kompetanse og erfaringsbakgrunn som kan tre inn i arbeidsplassen for den ansatte som har permisjon for å ta utdanning.

I 1. halvår 1998 deltok i underkant av 1.700 personer pr. måned på Vikarplass for arbeidsledige. I sommermånedene juli og august ble antallet deltakere på tiltaket redusert relativt kraftig.

I en situasjon med press i arbeidsmarkedet og mangel på arbeidskraft i mange bransjer har det vist seg at det er mindre behov for å benytte tiltaket Vikarplass for arbeidsledige. Dette skyldes først og fremst at mange av de ledige som ville kunne gå inn i vikariatene nå i stedet vil kunne få ordinært arbeid. Den generelle nedtrappingen av det totale tiltaksnivået i løpet av de siste årene har også gjort det nødvendig å redusere nivået på Vikarplasser.

Forholdene som er nevnt ovenfor er bakgrunnen for at Arbeidsdirektoratet har satt i verk inntaksstopp på Vikarplasstiltaket. Inntaksstoppen innebærer at det ikke skal gis nye tilsagn til nye deltakere, men at konkrete avtaler som arbeidsmarkedsetaten har inngått med arbeidsgivere og arbeidssøkere om opprettelse av tiltaksplasser vil bli iverksatt. Dette innebærer imidlertid ikke at ordningen avvikles. Det vil igjen kunne gis nye tilsagn under ordningen dersom situasjonen på arbeidsmarkedet endrer seg og det blir aktuelt med økt bruk av arbeidsmarkedstiltak for å kunne gi relevant arbeidserfaring til arbeidsledige.

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjettet for 1999 foreslått 8.000 ordinære tiltaksplasser. Dette er en viss nedgang i forhold til tiltaksnivået i 2. halvår i år. Regjeringen har imidlertid varslet at tiltaksnivået for 2. halvår 1999 vil bli vurdert nærmere i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 1999 i lys av utviklingen på arbeidsmarkedet.