Skriftlig spørsmål fra Syver Berge (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:5 (1996-97)
Innlevert: 15.10.1996
Sendt: 15.10.1996
Besvart: 22.10.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Er formuleringane i Statens Vegvesen si handbok 066 Bygg og anlegg i strid med gjeldande lovgjeving for meirverdiavgift og tilhøyrande forskrifter?"

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet mitt er m.a. eit møte Maskinentrepenørenes Forbund (MEF) og eg hadde med statssekretær Ottar Brage Guttelvik om vanskar meirverdiavgiftlova med tilhøyrande forskrifter ser ut til å skape, særleg innafor Vegarbeidssektoren. På møtet vart det vist stor forståing for at bedriftene ikkje skal verte skadelidande dersom det offentlege er skuld i saksbehandlingsfeil.
Spørsmålet knyter seg direkte til punkt 24 i Statens Vegvesen si handbok der det står:
"Når entrepenøren krever avdrag eller sluttoppgjør, skal han sende byggherren spesifisert faktura som kan kontrolleres med kontraktsdokumentene.
Det skal medfølge målinger og annen dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen.
Avregning av
a) endret utførelse;
b) lønns- og prisendringer;
c) regningsarbeider
d) merverdiavgift

skal spesifiserers på egne fakturaer."
Uklarheita gjeld fakturering av meirverdiavgifta, i dette høve på arbeid som vert gjort for Statens Vegvesen. Det tener alle at ein har eit regelverk som kan praktiserast enkelt, og at det ikkje vert strid i ettertid om momsgrunnlaget.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det vises til skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Syver Berge av 14. oktober 1996 om hvorvidt formuleringene i Statens Vegvesens håndbok 066 Bygg og Anlegg er i strid med gjeldende regelverk for merverdiavgift.

Bakgrunnen for henvendelsen er at en formulering i håndboken tilsynelatende legger til grunn en videre forståelse av hvilke tjenester som kan leveres avgiftsfritt fra entreprenører ved bygging av offentlig vei iht merverdiavgiftsloven § 16 nr. 12 enn det avgiftsforvaltningen anser er en riktig forståelse av gjeldende regelverk. Offentlige vegmyndigheters forståelse av veifritaket, basert på håndboken, har etter Maskinentreprenørenes Forbunds oppfatning, bidratt til feil fakturering og avgiftsberegning fra entreprenørene sin side.

Det såkalte veifritaket i merverdiavgiftsloven §16 nr. 12 ble innført for å nøytralisere konkurransevridning mellom offentlig egenregivirksomhet og det offentliges kjøp av slike tjenester fra privat sektor. Fritaket er derfor i utgangspunktet en gunstig ordning for næringen.

Jeg vil nå, på bakgrunn av de erfaringer som er gjort omkring praktiseringen av fritaket i merverdiavgiftsloven § 16 nr. 12, be Skattedirektoratet vurdere om de aktuelle avsnitt i Statens vegvesens håndbok om fakturering av bygg- og anleggstjenester er i tråd med merverdiavgiftsregelverket.