Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:6 (1998-99)
Innlevert: 05.10.1998
Sendt: 06.10.1998
Besvart: 13.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge opplysninger i avisen Nye Troms lørdag 23. mai er mulighetene for funksjonshemmedes bruk av snøscooter blitt forverret. Årsaken til dette er endrede nasjonale forskrifter for motorferdsel i utmark. Hva vil statsråden gjøre for at funksjonshemmede enklere skal få tillatelse til bruk av snøscooter?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Jeg mener dagens regler for snøscooterkjøring gir funksjonshemmede gode muligheter til å kjøre snøscooter i utmark, slik at deres reelle transportbehov kan dekkes.

Reglene om snøscooterkjøring for funksjonshemmede ble endret i 1995, slik at parkeringstillatelse for funksjonshemmede ikke lenger ga direkte tillatelse til snøscooterkjøring. Bakgrunnen var at reglene for parkeringstillatelser ble endret og at koblingen mellom parkeringstillatelser og snøscooterkjøring ikke lenger passet. Det var imidlertid ikke meningen å stramme inn på mulighetene for de funksjonshemmede til å dekke sitt reelle behov for å bruke snøscooter.

Endringen førte til at funksjonshemmede nå må søke kommunen om tillatelse til snøscooterkjøring, men det skal vanligvis være relativt kurant å få slik tillatelse. Slike søknader avgjøres etter en konkret vurdering av den enkelte kommune. Miljøverndepartementet har gitt nærmere veiledning om dette gjennom et rundskriv. Behovet for transporten skal avveies mot de skader og ulemper den vil føre til, og det kan eventuelt settes vilkår. I denne avveiningen må det legges vekt på den særstilling funksjonshemmede står i med hensyn til transportbehov. Dessuten vil det være av betydning om det finnes snøscooterløyper i nærheten, og om det aktuelle kjørebehovet kan dekkes gjennom bruk av disse løypene. I områder hvor naturen er sårbar vil det ikke være så lett å få tillatelse. Slike hensyn kommer inn i den aktuelle saken, og det er ikke grunn til forskjellsbehandling her.

Slik reglene er nå, finner jeg at funksjonshemmedes behov for snøscooterbruk er godt dekket, og jeg ser ikke behov for å gjøre noen endringer i dette regelverket.