Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:12 (1998-99)
Innlevert: 07.10.1998
Sendt: 08.10.1998
Besvart: 15.10.1998 av kulturminister Anne Enger

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Vil kulturministeren sørge for at denne billedvakre kulturskatten snarest blir holdt tilstrekkelig i hevd av Riksantikvaren ?

Begrunnelse

Knut Hamsuns barndomshjem på Hamsund i Hamarøy kommune i Nordland ble for fem år siden testamentert til museum. Gården som ligger i idylliske omgivelser er mer forfallen enn noen gang
ifølge Aftenposten, fordi sentrale og lokale myndigheter krangler om hva som skal skje med gården! Nordland fylkeskommune bruker hele to millioner kroner bare på å lansere sine planer om det nye Hamsun-senteret som nå skal ligge inne i kommunesenteret i Oppeid, et stykke fra selve Hamsund. I forhold til denne summen er vedlikeholdskostnadene på bygningen meget små per i dag.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Knut Hamsuns barndomshjem på Hamsund i Hamarøy kommune ble i 1993 kjøpt av stiftelsen "Hamarøy Bygdetun" for kr 150.000. Beløpet ble bevilget av Hamarøy kommune. Gården går nå under navnet "Hamsuns Barndomshjem Hamsund-Museet" og administreres av stiftelsen "Hamarøy Bygdetun"..

Nordland fylkeskommune har midlertidig fredet gården med hjemmel i kulturminneloven § 22. Riksantikvaren har varslet at det vil bli fremmet forslag om permanent fredning etter kulturminneloven §§ 15 og 19. Fredningsforslaget er under utarbeidelse.

Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning underlagt Miljøverndepartementet og er utøvende faginstans for juridisk forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer med hjemmel i kulturminneloven.

Det er eier av et kulturminne som har ansvaret for drift og vedlikehold. I mange tilfeller er et kulturminne eid av eller organisert som en stiftelse som har ansvaret for den daglige forvaltningen. I dette tilfellet er det stiftelsen "Hamarøy Bygdetun" som har ansvaret for drift og vedlikehold av gården "Hamsuns Barndomshjem Hamsund-Museet".

Restaureringen av Hamsuns barndomshjem er en prosess som krever grundig planlegging og vil nødvendigvis ta tid. Kulturdepartementet er kjent med innholdet i pressemeldingen fra Kulturavdelingen i Nordland fylkeskommune, datert 5. august 1998, der det framkommer at istandsettelse på en teknisk og antikvarisk forsvarlig måte er igangsatt, blant annet ved undersøkelser for å kartlegge omfanget av råteskader og opprinnelig fargesetting. Det framgår for øvrig av pressemeldingen at Nordland fylkeskommune har bidratt med økonomisk støtte og faglige råd og veiledning slik at våningshuset kan settes i stand på en teknisk og antikvarisk tilfredsstillende måte.

Som halvoffentlig museum mottar stiftelsen "Hamarøy Bygdetun" årlige tilskudd til drift av museet. Det fremkommer i fylkeskommunens rapportering til departementet at samlet museumstilskudd for 1997 til stiftelsen "Hamarøy Bygdetun" utgjorde kr 320.600 hvorav kr 238.000 kan henføres til Kulturdepartementets kapittel 328, post 60 i statsbudsjettet.