Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:8 (1996-97)
Innlevert: 23.10.1996
Sendt: 23.10.1996
Besvart: 29.10.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "I spørretimen 5/6-96 ga Utenriksministeren uttrykk for at Norge vurderer å øke støtten til krigsforbryterdomstolen i Arusha. Internasjonale rapporter tyder på at oberst Theoneste Bagosora, den kanskje aller viktigste organisatoren av massemordet i Rwanda i april/mai 1994, Rwandas Himmler, befinner seg i Kamerun. Vil norske myndigheter legge press på Kamerun for å sørge for at Bagosora blir utlevert slik at han kan stilles for retten?"

Begrunnelse

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: I spørretimen 5. juni 1996 viste jeg til at Norge fullt ut støtter FNs internasjonale domstol for straffeforfølgning av de ansvarlige for folkemord m.v. begått i Rwanda i 1994. Norge var blant de aller første stater som vedtok særlig lovgivning for å sikre en nasjonal gjennomføring av Sikkerhetsrådets vedtak om Rwanda-domstolens opprettelse, og vi er pådrivere for å få flere stater enn de foreløpig kun elleve til å iverksette slik lovgivning. I tillegg gir vi betydelige økonomiske og personellmessige bidrag til domstolen.

Av hensyn til domstolens legitimitet bør press på stater for å arrestere og utlevere mistenkte utøves gjennom multilaterale kanaler, i første rekke FNs sikkerhetsråd. Regjeringen følger situasjonen nøye og vil støtte aktivt opp om de tiltak som Sikkerhetsrådet iverksetter i denne forbindelse.

De fleste og mest sentrale personer som mistenkes for å ha vært ansvarlige for folkemordet, antas å befinne seg i land der Norge på grunn av liten bilateral kontakt ikke har noe særlig påvirkningsmuligheter. Dette gjelder blant annet Kamerun, der Norge har små muligheter for å utøve bilateralt påtrykk i en sak som dette.