Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:9 (1996-97)
Innlevert: 23.10.1996
Sendt: 23.10.1996
Besvart: 29.10.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Det pågår et bredt verdensomspennende arbeid for å få opprettet en internasjonal straffedomstol som kan foreta rettsoppgjør ifm. mistanke om krigsforbrytelser. Norske myndigheter er positive til dette tiltaket. Vil Norge ta internasjonale initiativer for å få fortgang i arbeidet, f.eks. ved å støtte arbeidet for at det avholdes en diplomatkonferanse som kan få ferdigstilt en konvensjon?"

Begrunnelse

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Siden Nårnberg- og Tokyo-rettergangene etter 2. verdenskrig har spørsmålet om opprettelsen av en internasjonal straffedomstol vært til behandling i FNs folkerettskommisjon. Først i 1994, etter at arbeidet med ad-hoc domstolene for det tidligere Jugoslavia (1993) og Rwanda (1994) hadde gitt saken en ny giv, lyktes det å føre dette arbeidet fram til et traktatutkast. Utkastet er nå til vurdering i FNs generalforsamling. På grunnlag av utkastet skal Generalforsamlingen i høst ta stilling til et forslag om sammenkalling av en traktatkonferanse for å føre de formelle forhandlingene om vedtektene til en slik domstol.

Regjeringen gir høy prioritet til arbeidet med opprettelsen av en internasjonal straffedomstol. Norge er aktivt engasjert i bestrebelsene på å ferdigstille vedtektene for en fast internasjonal straffedomstol. Det er avgjørende at det skapes så bred oppslutning som mulig om domstolsprosjektet. Vi tar derfor saken opp i bilaterale kontakter når dette anses hensiktsmessig. Også i FNs fora går vi aktivt inn for å trekke flest mulig stater med i domstolsprosjektet.

I den siste tid er det gjort vesentlige framskritt bl.a. i spørsmålet om straffereaksjoner, som ble behandlet i en arbeidsgruppe under norsk ledelse. På andre områder gjenstår imidlertid uløste spørsmål som bør avklares før en diplomatkonferanse kan bli innledet. F.eks. må man bli enig om hvilke subjekter som skal kunne bringe saker inn for domstolen.

For å sikre framdrift i arbeidet legger Regjeringen vekt på å få fastsatt tidspunktet for en diplomatkonferanse. Vi har ment at en slik konferanse burde avholdes i løpet av 1997, men dette anses ikke lenger å være realistisk på bakgrunn av mengden utestående spørsmål. Under årets generalforsamling i FN vil Norge derfor arbeide aktivt for at diplomatkonferansen berammes til 1998.