Skriftlig spørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:13 (1996-97)
Innlevert: 31.10.1996
Sendt: 31.10.1996
Besvart: 06.11.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "På hvilket tidspunkt vil Regjeringen fremme de bebudede proposisjonene om henholdsvis EUs direktiver om tilsetningsstoffer i mat ("matsminkedirektivene") og om gjennomføring i EØS-avtalen av de resterende delene av EUs veterinære regelverk (grensekontroll, karanteneordninger m.v. vedrørende import og eksport av levende dyr og animalske produkter)?"

Begrunnelse

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Regjeringen har til hensikt å legge fram en stortingsproposisjon om direktivene om tilsettingsstoffer i mat før et eventuelt vedtak i EØS-komitèen, men det er ennå ikke mulig å fastsette nøyaktig tidspunkt for når proposisjonen kan fremmes.

Siden drøftingene med EU om revisjon av EØS-avtalens vedlegg I om veterinære forhold ennå ikke er avsluttet, er det heller ikke avklart når saken kan forelegges for Stortinget. I henhold til den ordinære beslutningsprosessen i EØS vil vedtaket bli fattet i EØS-komitèen med forbehold om Stortingets samtykke. En proposisjon vil bli fremmet kort tid etter dette vedtaket. Landbruksministeren tar for øvrig sikte på å gi en redegjørelse for saken i Stortinget så snart drøftelsene med EU er nærmere avklart.