Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:15 (1996-97)
"Undertegnede finner grunn til å gjenta spørsmål nr. 2 datert 7. oktober 1996, og ber om at spørsmålet besvares ut fra de problemstillinger som går fram av følgeskrivet av samme dag og av undertegnedes brev til Stortingets President datert 17. oktober 1996- som følger vedlagt."

KVedlegg til spørsmål:
Krav til svaret ved spørsmål til skriftlig besvarelse
Jeg oversender kopi av mitt spørsmål til justisministeren med følgeskriv samt det svar som ble mottatt 14. ds. Jeg legger også ved kopi av et brev som er sendt direkte til departementet fra Ørland ballklubb om samme tema.
Jeg anser at svaret ikke går inn på de problemstillinger som er tatt opp i spørsmålet og som følgeskrivet utdyper. Disse er:
- Passer departementet godt nok på at det ikke oppstår forskjellsbehandling? Brevet fra Ørland Ballklubb dokumenterer en del eksempler. Avisreportasjer om temaet i sommer likeså.
- Fastsettes politivaktholdets omfang og refusjonens størrelse på en måte som oppfattes som et diktat fra den som sitter med "bukta og begge endene"?
- Er denne adgang til å kreve refusjon i ferd med å utvikle seg til en trussel mot frivillig dugnadsinnsats i lag og foreninger?
- Mener departementet at det pr. i dag trengs nærmere regler?
Jeg mener det må være et krav fra Stortinget at svaret på et spørsmål til skriftlig besvarelse er så dekkende at det ikke trengs oppfølgingsspørsmål om de problemstillinger som er reist. Hvis det får utvikle seg en praksis der det godtas som svar det som gis i dette tilfelle, vil neppe denne spørsmålsordning bli en forbedring sett fra Stortingets side.
Jeg vil derfor be Presidentskapet ta dette forhold opp til drøfting.
Innlevert: 04.11.1996
Sendt: 05.11.1996
Besvart: 08.11.1996 av justisminister Anne Holt

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "Undertegnede finner grunn til å gjenta spørsmål nr. 2 datert 7. oktober 1996, og ber om at spørsmålet besvares ut fra de problemstillinger som går fram av følgeskrivet av samme dag og av undertegnedes brev til Stortingets President datert 17. oktober 1996- som følger vedlagt."

KVedlegg til spørsmål:
Krav til svaret ved spørsmål til skriftlig besvarelse
Jeg oversender kopi av mitt spørsmål til justisministeren med følgeskriv samt det svar som ble mottatt 14. ds. Jeg legger også ved kopi av et brev som er sendt direkte til departementet fra Ørland ballklubb om samme tema.
Jeg anser at svaret ikke går inn på de problemstillinger som er tatt opp i spørsmålet og som følgeskrivet utdyper. Disse er:
- Passer departementet godt nok på at det ikke oppstår forskjellsbehandling? Brevet fra Ørland Ballklubb dokumenterer en del eksempler. Avisreportasjer om temaet i sommer likeså.
- Fastsettes politivaktholdets omfang og refusjonens størrelse på en måte som oppfattes som et diktat fra den som sitter med "bukta og begge endene"?
- Er denne adgang til å kreve refusjon i ferd med å utvikle seg til en trussel mot frivillig dugnadsinnsats i lag og foreninger?
- Mener departementet at det pr. i dag trengs nærmere regler?
Jeg mener det må være et krav fra Stortinget at svaret på et spørsmål til skriftlig besvarelse er så dekkende at det ikke trengs oppfølgingsspørsmål om de problemstillinger som er reist. Hvis det får utvikle seg en praksis der det godtas som svar det som gis i dette tilfelle, vil neppe denne spørsmålsordning bli en forbedring sett fra Stortingets side.
Jeg vil derfor be Presidentskapet ta dette forhold opp til drøfting.

Begrunnelse

Anne Holt (A)

Svar

Anne Holt: Jeg viser til det svar som min forgjenger ga 14.oktober 1996, som jeg ikke har noe å bemerke til. Foranlediget av tilleggsspørsmålet vil jeg imidlertid tilføye:

Justisdepartementet får gjennom behandlingen av klagesaker innsyn i praktiseringen av politiloven på dette området. Ved denne behandling vil departementet som ved annen saksbehandling, bl.a. tilstrebe at like saker skal behandles likt. Det må understrekes at utfallet i den enkelte sak i stor grad vil bero på konkrete forhold og hvor også politifaglige vurderinger kan være sentrale. Nærmere retningslinjer vil ikke fjerne behovet for slik konkret vurdering. Justisdepartementet har så langt ikke funnet det hensiktsmessig med ytterligere regulering.

Jeg vil også understreke at klargjøringen av behovet for politioppsyn og omfanget av refusjonsplikten skal skje i en dialog med arrangør. Dette prinsipp som nylig er gjentatt i rundskriv til politimestrene, tilkjennegir klart nok at det her ikke skal være et ensidig "diktat" fra politiet.

For øvrig har jeg ikke inntrykk av at refusjonsordningen er noen trussel mot frivillig dugnadsinnsats m.v. i lag og foreninger.