Skriftlig spørsmål fra Ola Røtvei (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:24 (1998-99)
Innlevert: 16.10.1998
Sendt: 16.10.1998
Besvart: 22.10.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ola Røtvei (A)

Spørsmål

Ola Røtvei (A): I St. prp. nr. 1 98-99 budsjettet for samferdselsdepartementet blir det vist til at investeringer i utstyr tilrettelagt for å evakuere fartøy uten at personer havner i sjøen, kan være et tiltak som vil øke sikkerheten i ferjeflåten. Det blir videre vist til at dette også vil gi reduserte driftskostnader. Hvilke driftskostnader er dette og hvor store er de beregnede innsparingene?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I kjølvannet av de større oversjøiske skipsulykkene har det i regi av Sjøfartsdirektoratet og Vegdirektoratet vært arbeidet med å legge grunnlaget for en oppgradering av sikkerheten på den innenriks ferjeflåten. Det vises her bl.a. til Redningsmiddelutvalgets sluttrapport fra årsskiftet 95/96 og den pågående Risikoanalysen hvor resultatet forutsettes framlagt innen utgangen av inneværende år.

Avhengig av oppgraderingen som måtte bli gjennomført, kan kostnadene for ferjeflåten bli høye. Det vil derfor være et mål å realisere effektiviseringsgevinster som følger av oppgraderingene.

Som det fremgår av St.prp. nr. 1 er det lagt til grunn en prioritering av investeringsmidler til ferjeflåten slik at utstyr som hindrer passasjerer i å havne i sjøen kan være montert innen utgangen av 2001. Vegdirektoratet anslår kostnader for utstyret til tørrskodd evakuering for riksvegferjene totalt sett til ca. 300 mill. kr.

Besetningens størrelse på riksvegferjene bestemmes ut fra sikkerhetsmessige vurderinger. I den sammenhengen er evalueringstida for fartøyene sentral.

Ved en tilrettelagt sikkerhetsmessig oppgradering av ferjeflåten vil arbeidskraftsbehovet for evakuering av fartøyene kunne bli redusert. Dette gjør at antallet besetningsmedlemmer på den enkelte ferje vil kunne revurderes. Arbeidet med vurdering av sikkerhetsbemanningen er igangsatt uten at en i dag kan si noe konkret til beløpsstørrelsen av reduserte driftskostnader. Basert på forslag gitt i Redningsmiddelutvalgets innstilling kan jeg opplyse at det der er anslått en årlig reduksjon av driftskostnader i størrelsesorden 40 mill. kr. Dette svarer til knapt 3% av riksvegferjedriftens totale driftskostnader (eks. kapitalkostnader). Driftkostnader for riksvegferjedriften 1998 er budsjettert til 1 400 mill. kr.